Tüzük

NİSAN 2020

BİRİNCİ BÖLÜM- KURULUŞ , AMAÇ VE İLKELER

Madde 1: Partinin Kuruluşu, Adı ve Simgesi
Madde 2: Partinin Amaç ve İlkeleri
Madde 3: Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM- PARTİ ÜYELİĞİ

Madde 4: Partiye Üye Olabilme Şartları
Madde 5: Üyeliğe Başvuru, Kabul ve Kayıt
Madde 6: Genel Merkezin Üye Kayıt Yetkisi
Madde 7: Parti Üyelerinin Hak ve Yükümlülükleri
Madde 8: Üyeliğin Sona Ermesi
Madde 9: Üyeliğe Yeniden Kabul

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM- PARTİ TEŞKİLATI

Madde 10: Parti Teşkilat Yapısı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM- GENEL MERKEZ TEŞKİLATI

Madde 11: Büyük Kongre
Madde 12: Büyük Kongrenin Görev ve Yetkileri
Madde 13: Büyük Kongrenin Toplantısı ve Gündemi
Madde 14: Büyük Kongrenin Açılışı
Madde 15: Büyük Kongre Çalışmaları
Madde 16: İl ve ilçe kongreleri
Madde 17: İl Kongresi Delegeleri
Madde 18: İl Kongresi Tabii Delegeleri
Madde 19: İlçe Kongresi
Madde 20: Kongrelerin yapılışı ve seçimler
Madde 21: Parti Teşkilat Organlarına Seçilenlerin ilgili makamlara bildirilmesi
Madde 22: Genel Başkan
Madde 23: Merkez Karar Yönetim Kurulu
Madde 24: Merkez Başkanlık Kurulu
Madde 25: Kadın Kolları
Madde 26 : Gençlik Kolları
Madde 27 : İl Sorumluları
Madde 28 : Parti Genel Başkanı Danışma Kurulu
Madde 29 : Engelliler Koordinasyon Başkanlığı, Danışma Kurulu ve Parti Müfettişleri
Madde 30 : Diğer Yan Teşkilatlar
Madde 31: TBMM Grubu
Madde 32: İl Genel Meclilsi ve Belediye Meclis Grupları
Madde 33: Yurt içi Temsilcilikleri
Madde 34: Yurt dışı temsilcilikleri

BEŞİNCİ BÖLÜM – İL, İLÇE VE BELDE TEŞKİLATI

Madde 35: İl Teşkilatı
Madde 36: İl Başkanı
Madde 37: İl Yönetim Kurulu
Madde 38: İl Kadın Kolu
Madde 39: İl Gençlik Kolu
Madde 40: İlçe Teşkilatı
Madde 41: İlçe Başkanı
Madde 42: İlçe Yönetim Kurulu
Madde 43: Belde Teşkilatı
Madde 44: İlçe Kadın Kolu
Madde 45: İlçe Gençlik Kolu
Madde 46: Görev Bölümü ve Yönetimdeki Boşalmalar
Madde 47: İl Başkanı, İlçe Başkanı ve Yönetim Kurullarının Görevden Alınma Nedenleri

ALTINCI BÖLÜM- DİSİPLİN KURULLARI

Madde 48: Disiplin Kurulları
Madde 49: Yüksek Disiplin Kurulu
Madde 50: Müşterek Disiplin Kurulu
Madde 51: İl Disiplin Kurulu
Madde 52: Grup Disiplin Kurulu
Madde 53: Disiplin Kurullarına İlişkin Ortak Hükümler
Madde 54: Tedbir Kararı
Madde 55: Disiplin Suçları ve Cezaları
Madde 56: Disiplin Cezalarına Af Yetkisi

YEDİNCİ BÖLÜM – SEÇİMLERE KATILMA VE PARTİ ADAYLARININ TESPİTİ

Madde 57 :Başkanlık ve Milletvekili Seçimleri için Aday Tespiti
Madde 58: Mahalli İdareler Seçimi için Aday Tespiti
Madde 59: Üye Kayıt Defterinin ve Seçmen Listelerinin Seçim Kuruluna Verilmesi
Madde 60: İlçe Seçim Kurulu ve Sandık Kurulu Üyeliği
Madde 61 : Adayların Tanıtımı
Madde 62 : Müşahitler
Madde 63 : Oy Pusulaları
Madde 64 : İtirazlar
Madde 65 : Ön Seçimde eşit oy
Madde 66 : Ön seçimin İptali

SEKİZİNCİ BÖLÜM- KAYITLAR, DEFTERLER,MALÎ HÜKÜMLER VE DİĞER HUSULAR

Madde 67 : Partinin Gelirleri
Madde 68 : Parti Gelirlerinin Sağlanması Usülü
Madde 69 : Harcamaların Yapılmasında Gözetilecek Usül
Madde 70 : Bütçe
Madde 71 : Kesin Hesap
Madde 72 : Parti Defterleri

DOKUZUNCU BÖLÜM – DİĞER HUSUSLAR

Madde 73 : Yönetmeliklerin Hazırlanması
Madde 74 : Tüzükte Açıklık Bulunmayan Haller
Madde 75 : Yürütme
Madde 76 : Tüzükteki Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ , AMAÇ VE İLKELER
MADDE 1 – PARTİNİN KURULUŞU, ADI VE SİMGESİ
Umut Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu ve diğer ilgili tüm mevzuatlar çerçevesinde kurulmuş ve faaliyette bulunan bir siyasi kuruluştur. Umut Partisi’nin
Genel Merkezi Ankara’dadır.
Umut partisinin kısaltılmış adı Umut Partisi’dir.
Umut Partisi’nin ablemi, Beyaz,Yeşil.Kahverengi ve Mavi renklerden oluşan,Toprağa ekili iki yapraklı bir fidanın üstünde su damlasıdır.

İKİ YAPRAKLI TOPRAĞA EKİLİ FİDANIN ÜSTÜNE MAVİ SU DAMLASIDIR.

MADDE 2 – PARTİNİN AMAÇ VE İLKELERİ
Umut Partisi’nin amacı, Programında yazılı hususları gerçekleştirmektir.

Umut Partisi’nin ilkeleri ;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü savunmayı ve korumayı amaçlar. 

Milli ve manevi değerlerimizi koruyarak, Cumhuriyetimizin kurucusunun gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaştırmayı hatta daha da ileriye götürmeyi hedefler.

Toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına dayalı olarak demokratik, inançlara ve görüşlere saygılı, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini korumayı ve yüceltmeyi amaçlar.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’ ilkesini bütün unsurları ile hâkim kılmayı, çok partili demokratik yapı içerisinde yaşamayı ve vatandaşına yaşatmayı esas alır.

Halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğuna inanır. Milli refahı yükselterek, yükselen milli refahtan, her vatandaşımızın eşit olarak faydalanmasını sağlayacak sosyal adalet ve sosyal güvenlik sistemlerini gerçekleştirerek, işsizliği, fakirliği, çaresizliği, cehaleti kaldırmayı, sosyal hukuk devletinin bir görevi olduğuna inanır.

Türk Cumhuriyeti Halkının yönetim biçiminin Cumhuriyet olduğuna, egemenliğin kayıtsız şartsız milletimize ait olduğuna inanır. Millet adına egemenlik yetkisi kullanan kurumların ve kişilerin gözetmeleri gereken en üstün gücün ise ‘hukukun üstünlüğü ilkesi’ olduğunu savunur.

İnsanların farklı inanç, düşünce, ırk, dil, ifade etme, örgütlenme ve yaşama hakkı gibi doğuştan var olan tüm özgürlüklere sahip olduklarını, bu farklılıkların ayrışma değil, pekiştirici kültürel zenginliğimiz olduğunu kabul eder. Doğuştan var olan bu pekiştirici zenginliklerimizin de, inançlara ve görüşlere saygılı, sosyal, demokratik hukuk devleti içerisinde birlikte yaşayacağına ve yaşatacağına inanır.

 İnsanların inandıkları gibi yaşama, düşündükleri gibi ifade etme haklarının tartışılmaz olduğunu, inanç ve düşüncenin hukuka uygun olarak kullanan bireylere ve sivil toplum kuruluşlarına ait bir hak ve yetki olduğunu, bu çerçevede her bireyin her kurumda ve yaşamın her alanında eşit ve ortak hakları bulunduğunu, dolayısıyla devletin, hiçbir inanç ve düşünceden yana veya karşı tutum sergilememesi gerektiğini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uygun ve kanun önünde eşitlik ilkelerinin, bu anlayış ve bakışın güvencesini teşkil ettiğini kabul eder. Devletin ve parti tüzel kişiliğin bu alanda yüklenebileceği işlevin, sadece hak kullanımlarını sağlayıcı ve güvence altına alıcı özgür ortam hazırlamaktan ibaret olması gerektiğini kabul eder.

Millet adına egemenlik yetkisi kullanan yasama, yönetim ve yargı erkleri ile devlet şeması içinde kamusal işlev gören bütün kişi, kurum ve kuruluşların; yetki kullanımlarında ve görev ifa etmelerinde, Anayasamızda yer alan hukuk devleti normlarına uygunluğu gözetmeleri gereğini vurgular ve bu gerekliliğe uygunluğu, meşrutiyetin esası kabul eder.

İnsanın insanca yaşama şekli olan, sosyal devlet anlayışının hayata geçirilmesine özel önem verir. Ekonomik gelişmenin kaynağı ve hedefi olarak insanı esas kabul eder. Piyasa ekonomisinin tüm kurum ve kuralları ile tesisini amaçlar. Devletin ekonomi içindeki rolünü, düzenleyici ve gözetici olarak görür. Gelir dağılımındaki dengesizliği ve işsizliği, ülkemizin en önemli sosyo-ekonomik sorunu olarak kabul eder. Küreselleşmenin meydana getirdiği fırsatlardan yararlanmak ve beraberinde getirdiği olumsuzluklardan korunmak amacıyla gereken yapısal dönüşümlerin gerçekleştirilmesini savunur. 

Aileyi, toplumun temeli kabul eder. Aile kurumunun; milli değerlerimizin, duygularımızın, düşüncelerimizin ve ülkemize has örf, adet ve geleneklerimizin yaşatılarak yeni kuşaklara aktarılmasında en temel, en vazgeçilmez sosyal bir kurum olduğuna inanır. 

  Herkesin ve özellikle gençliğin; her yönden güvenli bir Türkiye sevdalısı olma ülküsüne bağlı, bireyler olmalarını, bu nedenle her düzeyde özgür, bilgi toplumu yolunda bilimsel araçlarla ve ilmi verilerle donatılmış bir eğitim, öğretim ve öğrenim anlayışını hayata geçirmeyi amaçlar. 

Katılımcı demokrasinin çoğunlukçu ve katılımcı niteliğini benimser. Bu özelliklerin hayata geçirmesinde verimli, kaliteli ve denetimli bir kamu yönetiminin kurulmasında ve sürdürülmesinde, sivil toplum örgütlerinin önemine ve vazgeçilmezliğine inanır. Referandumu, halkımızın yönetim sürecine katılımını temin için etkili bir yöntem olarak benimser. 

İçte ve dışta güçlü duruşun ekonomiyle birlikte adaletle mümkün olacağına inanır. Adil yargılanma hakkını ve hak arama özgürlüğünü, bütün unsurları ile gerçekleştirmeyi, ülkemizi, onun sahibi olan insanlarımız için yaşanılır hale getirmeyi, kuvvetler ayrılığı ilkesini ve her halükarda milletin, ülkenin ve devletin bölünmez bütünlüğünü ve devletin bağımsızlığını ve doğal hukuka göre mevcut yapısını korumayı amaçlar. 

Türk milliyetçiliğinden ve milletimizin tarihi, milli ve manevi değerlerinden, medeniyetçilik aşkından alacağı ilhamla, hürriyetçi, cumhuriyetçi, demokratik düzen içerisinde yukarıdaki amaçlara ulaşabileceğine inanır. Bu amaçlara ulaşmada ve bütün faaliyetlerinde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle, vatandaşlar arasında ayırım gözetmeyi reddeder. 

MADDE 3 – GENEL HÜKÜMLER
Umut partisi, gücünü Türkiye Cumhuriyeti Halkından alan bir siyasi kuruluştur. Umut Partisinin sahibi Türkiye Cumhuriyeti Halkı ve parti üyeleridir. Umut Partisinin hiç bir yetkili kurulu veya temsilcisi tarafından kayıtlı üyeleri topluca üyelikten çıkarma ve disipline sevk etme kararı almaya yetkili degildir. Umut Partisinin tüm yetkili kurulları üyeliği zorlaştırıcı keyfi kararlar alamaz.
İKİNCİ BÖLÜM
PARTİ ÜYELİĞİ
MADDE 4 – PARTİYE ÜYE OLMA ŞARTLARI
Umut Partisinin tüzük, program ve temel ilkelerini benimseyen Siyasi Partiler Kanunu ile ilgili diğer tüm yasal mevzuatlarda herhangi bir siyasi partiye üye olamayacakları açıkça belirtilmiş olan kişiler haricinde 18 yaşını doldurmuş, medenî ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip, başka bir siyasi partiye üyeliği bulunmayan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı partiye üye olabilir.
MADDE 5 – ÜYELİĞE BAŞVURU, KABUL VE KAYIT
Üyelik şartlarını taşıyan kişiler Umut Partisine üye olmak için ikamet ettiği ilçe başkanlığına başvurarak 2 Adet Üyelik Başvuru belgesi doldurur. Üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvuru formunu teslim alan parti yetkilisi üyelik başvurusunda bulunan kişinin talebi halinde alındı belgesi verir. Umut partisine üyelik başvurusu elektronik yollada yapılabilir. Elektronik yolla yapılan başvurular üyenin ikamet ettiği İlçe Başkanlığına hemen bildirilir. Elektronik yolla yapılan üyelik başvurularının usul ve esası üye kayıt ve kabul yönetmeliği ile düzenlenir.Umut Partisinin resmi internet adresi üzerinden de üyelik için gereken belgelerle birlikte üyelik başvurusu yapılabilir. Bu şekilde yapılan başvurular derhal başvuranın ikamet ettiği ilçedeki ilçe başkanlığına bildirilir. İlçe yönetim kurulu üyelik başvurusunu 15 gün içinde karara bağlar.
Başvurunun kabulü halinde üyelik kaydı, karar tarih ve sırasına uygun olarak Üye Kayıt Defterine yazılır. Üye Kayıt ve Kabul defteri sadece İlçe başkanlıklarında bulunur. Umut Partisine Üyeliği kabul edilmeyen kişinin üye kayıt başvuru belgesindeki adresine bu karar tebliğ edilir. Parti üyeliği kabul edilmeyen kişi Kararın adresine tebliğinden itibaren 15 gün içinde ilçenin bağlı olduğu il yönetim kuruluna itiraz edebilir. İl yönetim kurulu itirazı inceler ve 15 gün içinde karara bağlar. İtiraz üzerine İl yönetim kurulunun verdiği karar kesindir. Üyelik başvurusu kişinin ikamet ettiği ilçenin dışındaki bir parti teşkilat birimine başvuru ile gerçekleşirse, üyelik başvuru belgesi alınan kişilerin bu belgeleri gerekli diğer belgeler ile birlikte, ikamet ettiği ilçe başkanlığına gönderilir. Üyenin yasal ikametgâhı değişmedikçe başka bir ilçeye üyelik kaydının nakli yapılamaz. Umut Partisine kayıtlı olduğu ilçeden ikameti değişen üye, yeni ikametgâhını ilçe başkanlığına bildirir. İlçe başkanlığı, üyelik kaydını üyenin yeni ikametgâhının bulunduğu ilçe başkanlığına yazılı olarak bildirir.
Yurt dışındaki TC. vatandaşları elektronik yolla veya gerekli bilgi ve belgeler ile parti başkanlıkları ile yurtdışı parti bürolarına, Türkiye’de gösterecekleri ikamet adresi veya yurtdışındaki ikamet adresini bildirerek üyelik başvurusunda bulunabilir.
MADDE 6 – GENEL MERKEZİN ÜYE KAYIT YETKİSİ
Genel Başkan veya Merkez Karar Yönetim Kurulu; partiye üye olmak isteyen TBMM üyeleri, büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanlarının talepleri hakkında karar vermeye yetkilidir.
Genel Başkan veya Merkez Karar Yönetim Kurulu; parti üyesi olmasında fayda gördüğü kişiler hakkında üyelik kararı almaya yetkilidir.Üyeliğe kabul kararı alınanların kabul kararının bir sureti, ikametgâhlarının bulunduğu ilçe başkanlığına gönderilir ve üyelik işlemleri tamamlanır.
MADDE 7 – PARTİ ÜYELERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Parti Üyelerinin hakları ;
a) Parti üyeleri Parti’nin her türlü kademesi için seçme ve seçilme,
b) Genel seçim ve mahalli idareler seçimlerinde aday adayı olma, aday yoklamasına katılma,
c) Partinin her türlü faaliyetine katılma hakkına sahiptir.
ç) Partisi Üyeleri parti teşkilat çalışmalarında görev almak hakkına sahiptir.
Parti Üyelerinin yükümlülükleri;
a) Parti Üyeleri bulundukları sandık çevresinden başlayan görev ve sorumluluk duygusu içinde parti çalışmalarına katılmak, seçimlerde verilecek görevleri yerine getirmek,
b) Partiye üye kazandırılması çalışmalarına ve davet edildiği parti içindeki eğitimlere katılmak;
c) Parti Üyeleri kanunlarda, partinin tüzüğünde belirtilen çalışma esaslarına, partinin yetkili organlarının ve disiplin kurullarının almış olduğu tüm kararlarına uymakla yükümlüdür.
ç) Ülkemizin genel sorunları ile ilgili görüş ve projelerini Genel Başkana ulaştırmak;
d) Parti Üyeleri Giriş ve Üyelik aidatını ödemekle yükümlüdür. Her parti üyesi partiye kayıt sırasında kendisinin belirleyeceği şekilde giriş aidatı olarak en az 1 TL ile en fazla 5.000 TL ve Üyelik aidatı en az 12 TL ile en fazla 1.200 TL dir. Giriş ve Üyelik aidatının taban ve tavan miktarları ile ilgili yıllık tüketici fiyat artış oranı kadar arttırmaya Merkez Karar Yönetim Kurulu yetkilidir. Üye adayları üyelik başvuru belgesi imzalarken, yukarıdaki limitler arasında ne kadar aidat ödemeyi taahhüt ettiğini belirtir.

e) Parti üyeleri ikametgahlarının değişmesi halinde bağlı oldukları ilçe başkanlığına bu hususu bildirmek zorundadırlar.

MADDE 8 – ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
Umut Partisi üyeliğinin sona ermesi aşağıda sayılan hallerde gerçekleşir.
a) Ölüm
b) İstifa
c) Başka bir siyasi partide görev alma veya üye olma
ç) Siyasi Partiler Kanunu ve Parti Tüzüğündeki şartları haiz olunmadığının ortaya çıkması,
d) Disiplin kurul kararı ile partiden çıkarılma,
e) Parti üyelerinin ilgili ve yasal mevzuat hükümlerine göre parti üyeliği için aranan şartlara haiz olmadıklarının tespiti veya daha sonradan bu şartlarının yitirilmesi,
f) Üye başvuru formunda yanlış bilgi verilmesi veya yanlış bilginin sonradan tespit edilmesi,
Üyeliği iptal edilenlerin kaydı ilgili ilçe yönetim kurulu kararıyla silinir. İlçe başkanı, kesinleşmiş disiplin kurulu kararı, ölüm ve istifa halleri hariç; başka nedenlerle kaydı silinenlerin üye kayıt defterinde kayıtlı son adresine yazılı olarak bildirimde bulunur.
İlgili kişi, kaydının silinmesi kararına karşı kararın kendisine tebliğinden 15 gün içinde il yönetim kuruluna itiraz edebilir. Yapılan itiraz üzerine İl yönetim kurulunun vereceği karar kesindir.
MADDE 9 – ÜYELİĞE YENİDEN KABUL
Herhangi bir sebepten Parti üyeliğinden istifa etmiş olanların, yeniden üyelik başvurusu, Kurucular Kurulu, Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, il başkanlığı, büyükşehir belediye, il belediye veya ilçe belediye başkanlığı yapmış olanlar ile parti milletvekilliğinden istifa etmiş olanların, yeniden parti üyeliği için yapacakları başvurular hakkında karar verme yetkisi Parti Genel Başkanına veya Merkez Karar Yönetim Kuruluna aittir. Genel Başkanın veya Merkez Karar Yönetim Kurulunun vereceği kararlar kesin olup üyenin ikametgahının bulunduğu ilçe Başakanlığına bildirilir. Belirtilen üyeler dışındaki üyelerin partiye yeniden kabulu üyelik kaydının silindiği ilçenin görüşü alınarak İl Yönetim Kurulunca kesin karar verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PARTİ TEŞKİLATI
MADDE 10 – PARTİ TEŞKİLAT YAPISI
Bütün teşkilatlar, Parti Genel Başkanının ve Genel Merkezin karar ve talimatlarına uymak zorunda olduğu gibi her kademedeki teşkilat da bir üst kademedeki teşkilatın karar ve talimatlarına uymak zorundadır.
Parti teşkilatı aşağıda belirtilen kademelerden meydana gelir.
A) Mecburi Teşkilatlar
B) Yan Teşkilatlar

C) Yurt İçi ve Yurt Dışı Temsilcilikleri
A. MECBURİ TEŞKİLATLAR
I) GENEL MERKEZ TEŞKİLAT BİRİMLERİ
a) Büyük Kongre
b) Genel Başkan
c) Merkez Karar Yönetim Kurulu(MKYK)
ç) Merkez Başkanlık Kurulu(MBK)
d) Yüksek Disiplin Kurulu

 1. İL TEŞKİLAT BİRİMLERİ
  a) İl Kongresi
  b) İl Başkanı
  c) İl Yönetim Kurulu
  ç) İl Disiplin Kurulu
 2. İLÇE TEŞKİLAT BİRİMLERİ
  a) İlçe Kongresi
  b) İlçe Başkanı
  c) İlçe Yönetim Kurulu
  ç) Belde Teşkilatı
 3. GRUPLAR
  a) TBMM Parti Grubu
  b) Belediye Meclisi Grubu
  c) İl Genel Meclisi Grubu
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu doğrudan Parti Genel Başkanına bağlı olarak çalışır. Belediye Meclis Grubu, Belediye Başkanı partiden ise Belediye Başkanı ile birlikte İl veya İlçe Başkanına, Belediye Başkanı partiden değilse, İl veya İlçe Başkanına bağlı olarak çalışır.

B. YAN TEŞKİLATLAR

 1. Kadın Kolları
 2. Gençlik Kolları
 3. İl Sorumluları
 4. Parti Genel Başkanı Danışma Kurulu
 5. Engelliler Koordinasyon Başkanlığı, Danışma Kurulu, Parti Müfettişleri
 6. Diğer Yan Teşkilatlar
  C.YURT İÇİ VE YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİ
 7. Yurt içi Temsilcilikleri
  a) Mahalle ve Köy Temsilcilikleri
  b) Sandık Bölgesi Temsilcilikleri
  Mahalle ve Köy, Sandık Bölgesi; parti çalışmalarının temelini oluşturur. Partiyi ve faaliyetlerini tanıtmak, talep ve aksaklıkları tespit edip rapor etmek, verilecek parti görevlerini yapmak üzere ilçe yönetim kurullarınca parti üyeleri arasından köy, mahalle ve sandık bölgesi temsilcilikleri veya üç kişiden az olmayan temsilci kurullar oluşturulabilir.
 8. Yurt Dışı Temsilcilikleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GENEL MERKEZ TEŞKİLATI

MADDE 11 – BÜYÜK KONGRE

Partinin en yüksek karar organı Büyük Kongredir. Tabii ve seçilmiş üyelerden oluşur.

Tabii Üyeler;

a) Genel Başkan
b) Partinin kurucu üyeleri
c) Halen görevde olan Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri
ç) Halen görevde olan Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri
d) Partili bakanlar ve milletvekillerinden oluşur.

Seçilmiş Üyeler;

Büyük kongrenin seçilmiş üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının iki katı kadardır. Bu üyeler, her ilde il milletvekili sayısının iki katı kadar o ilin parti üyeleri arasından il kongresinde seçilen delegelerden oluşur.

Taşıdıkları sıfat dolayısıyla büyük kongre üyesi olan kişiler, ayrıca il kongrelerince delege olarak seçilemezler. Büyük kongre delegesi seçildikten sonra taşıdıkları sıfat nedeniyle büyük kongre üyeliği kazananların yerine sıradaki yedek kongre üyesi geçerek görev yapar. İlk yapılacak büyük kongre, kuruluştan sonraki iki yıl içerisinde yapılır. Bu kongreyi toplama görevi Parti kurucular kuruluna aittir. Parti üyeliği sona eren kurucuların büyük kongrenin tabii üyelikleride düşer. Büyük kongrenin yapılmasına kadar kurucular kurulu büyük kongrenin yetkilerine sahiptir.

MADDE 12 – BÜYÜK KONGRENİN GÖREV VE YETKİLERİ
Büyük Kongrenin görev ve yetkileri şunlardır;
a) Büyük Kongre, Partinin en üst karar ve denetim organıdır. Parti Genel Başkanı, Merkez Karar Yönetim Kurulu ile Parti Yüksek Disiplin Kurulu’nun asıl ve yedek üyelerini gizli oy yöntemi ile seçmek,
b) Partinin gelir-gider ve kesin hesabını , Partinin Merkez Karar Yönetim Kuruluna ibra etmek,
c) Parti Tüzük ve programında değişiklik yapmak,
ç) Merkez Karar Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporu ile gelecek dönem bütçesinin ve gündemde bulunan konuların müzakeresinin yapılarak karara bağlanması ve yönetimin ibrası hakkında kararlar alınır.
d) Kanunlar, parti tüzük ve programı çerçevesinde toplumu ve ülkeyi ilgilendiren önemli konular ile parti politikaları hakkında, genel çerçevede olmak üzere, bağlayıcı veya temenni niteliğinde kararlar alınır.
e) Kanunların veya parti tüzüğünün içerdiği diğer konularda kararlar alır.
f) Partinin tüzel kişiliğinin feshini, başka parti ile birleşmesini, fesih kararı vermesi halinde parti mallarının tasfiyesini, intikal şekli ve yerini karara bağlar.
MADDE 13 – BÜYÜK KONGRENİN TOPLANTISI VE GÜNDEMİ

A. Olağan Toplantılar;

Büyük Kongrenin olağan toplantıları, Genel başkanın ve/veya Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen gündem, yer ve tarihte icra edilir. Bu süre iki yıldan az, üç yıldan fazla olamaz. Bu süreler içinde olağan kongrenin toplanması zorunludur. Toplantıya davet yapan organ Büyük kongrenin gündemini belirler.Büyük Kongre için toplantıya çağrı usulü alışılmış usullere göre yapılır.

İlan edilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının belirtilen günde, bildirilen yerde ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacağı duyurulur. Büyük Kongrenin ilk toplantısında aranacak çoğunluk, Büyük Kongre üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Büyük Kongre toplantılarında toplantıya katılanların kullandığı geçerli oyların salt çoğunluğuyla karar alınır.

B. Olağanüstü Toplantılar;
Büyük Kongre Parti Genel Başkanı veya Parti Merkez Karar Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya büyük kongre delegelerinin en az beşte birinin imzaları noterlikçe onaylı yazılı istemi üzerine; olağanüstü toplantıya çağrılır. Ayrıca işlem görmüş ve yeterli sayıya ulaşamamış talepler, sonraki başka bir toplantı isteminde imza eksikliğini gidermek için kullanılamaz.
Büyük kongre delegelerinin olağanüstü toplantı çağrısı seçimlere 1 yıl kala yapılmışsa dikkate alınmaz. Bunun yanı sıra büyük kongre delegelerinin talebi üzerine olağanüstü toplantı kararı alınmış olsa da ülke genelinde erken seçim kararı alınmış ise, olağanüstü toplantının yapılması seçimden sonraki bir tarihe ertelenir. Bu hususlara ilişkin kararlar Merkez Karar Yönetim Kurulu tarafından alınır. Olağanüstü Büyük Kongre toplantıya çağıranın belirleyeceği gündemle toplanır, gündem toplantı talebinde bulunanların istediği hususlar dikkate alınarak yapılır. Olağanüstü Büyük Kongrede gündem harici konular ile ilgili görüşme ve seçim yapılamaz. Olağanüstü kongrenin yapılacağı yer ve tarih toplantıya davet yapan organ tarafından Kanun, Tüzük ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenir.

MADDE 14 – BÜYÜK KONGRENİN AÇILIŞI
Toplantı yeter sayısına ulaşıldığı anlaşılınca Büyük kongre, Genel Başkan veya Genel Başkanın görevlendireceği bir Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır.
Büyük kongre, gündeme geçmeden önce divana bir Başkan, yeteri kadar Başkan yardımcısı ve Kâtip üyeyi işaret oyuyla seçer. Kongre divanı, gündemi uygulamak, toplantıyı düzen içinde yönetmek, düzeni bozanlara karşı yaptırım uygulamak, gerekirse düzeni bozanları toplantıdan çıkarmak, toplantı tutanağını düzenleyerek imza etmekle görevlidir. Kararlarını salt çoğunlukla verir. Oyların eşit olması halinde başkanın oy verdiği taraf üstünlük sağlar.
MADDE 15 – BÜYÜK KONGRE ÇALIŞMALARI
Büyük kongre çalışmalarını gündemine bağlı olarak icra eder. Gündem, Olağan Büyük kongrede kongre üye tam sayısının 1/5’inin teklifi ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla ek gündem maddesi eklenebilir.
Parti tüzük ve programında Değişiklik yapılmasına ilişkin olan veya parti politikasını ilgilendiren konularda karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için, bunların Genel Başkan, Merkez Karar Yönetim Kurulu veya Büyük kongre üyelerinin en az yirmide biri tarafından ileri sürülmüş olması gerekir. Kanunlar, parti tüzük ve parti programı çerçevesinde Toplumu ve Devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri konularında karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için bu tekliflerin büyük kongrede hazır bulunan üyelerin üçte biri tarafından yapılmış olması şarttır. Bu teklifler, Büyük kongre tarafından seçilecek bir komisyonda görüşüldükten sonra, komisyon raporuyla birlikte incelenir ve karara bağlanır .
Büyük kongre gündemi kesinleştikten sonra Merkez Karar Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve hesap raporu okunur. Bu raporlar ayrı ayrı müzakere edilebileceği gibi birlikte de müzakere edilebilirler.
Büyük Kongre gerek gördüğü konularda inceleme yaptırmak için komisyonlar kurar. Bu komisyonların kurulmasına işaret oyuyla karar verilir. Hesapları incelemek için kurulan hesapları tetkik komisyonunun raporu öncelikle okunup görüşülür.
Büyük kongrede söz isteyenlere divanın uygun görmesi halinde sırasıyla söz verilir. Genel Başkan ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerinin öncelikle söz alma hakkı vardır. Komisyon başkan ve sözcülerine de söz vermede öncelik tanınır.
Görüşmeler sırasında toplantı düzenini sağlamak için Kongre Başkanı bu düzeni bozanlara sözlü uyarıda bulunur. İkinci uyarıdan sonra da aynı davranışı devam ettirenleri salondan dışarı çıkarır. Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri kendi üyesi oldukları kurulun faaliyetleri aleyhinde konuşma yapamazlar. Aksi davranışta bulunanlar hakkında disiplin kovuşturması yapılır. Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu konuşmacıların soru ve tenkitlerine cevap vermede önceliğe sahiptir.
Divan Başkanı konuşma sırasında konu ve süre dışına çıkanları uyarır. Bu uyarıya rağmen konuya dönmemekte direnenlerin konuşması kesilir. Divan başkanı, kongrenin kanunlar içerisinde yürütülmesi için özen gösterir. Değerlendirilmesi kongre divanı tarafından yapılarak, mecbur kalınırsa suç niteliğinde söz ve fiillere devam edenleri divan başkanı, kongre salonundan çıkarabilmek için kongre ye ara verebilir, dinleyicilerin belli bölümünü veya tamamını salondan çıkartılmasını sağlayabilir.
Müzakereler tamamlandıktan sonra Merkez Karar Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve hesapları tetkik komisyonu raporu oylanır. Kabul halinde, Merkez Karar Yönetim Kurulu ibra edilmiş olur. Büyük kongrede yapılacak seçimler Tüzüğün ( Madde 20) Kongrelerin Yapılışı ve Seçimler Maddesindeki usullere göre yapılır.
MADDE 16 – İL VE İLÇE KONGRELERİ

İl olağan kongre kararını, il yönetim kurulu; ilçe olağan kongre kararını, ilçe yönetim kurulu alır. İl ve İlçe yönetim kurulları tarafından alınan kongre kararları, Merkez Karar Yönetim Kurulu’nun onayı ile uygulanır. İlk İl ve İlçe Kongresi, Kurucular Büyük Kongresinin yapılmasından sonra 2 yıl içerisinde yapılacak ilk büyük kongreye kadar tamamlanır. İl ve İlçe Kongreleri 2 yıldan az, 3 yıldan fazla süre geçmemek üzere yapılır.

Gerekli hallerde bir üst kademe yönetim kurulları, il ve ilçe kongre tarihlerini doğrudan doğruya, ilgili teşkilatın görüşünü almadan tespit edebilir ve değiştirebilirler.

İl ve ilçe kongrelerinin tarih, saat, yer ve gündemi alışılmış usullerle gündemle birlikte delegelere duyurulur. Bu duyurunun gazete ile yapılması mecbur değildir.

İl ve İlçe olağanüstü kongreleri kongre delegelerinin beşte ikisinin isteği ve il ve/veya ilçe başkanının çağrısıyla üst yönetim kurulunun kararıyla toplantıya çağrılır. Olağanüstü toplantı, delegelerin beşte ikisinin isteği üzerine yapılacaksa, kongrenin yapılacağı yeri ve tarihini üst yönetim kurulu tespit eder.

İl ve ilçe olağanüstü kongreleri Tüzüğün Büyük Kongrenin Toplantısı ve Gündemi maddesinde belirtilen usule göre yapılır. Bu kongrelerin gündemi kongreyi isteyenlerce düzenlenir. İl ve İlçe Olağanüstü kongrelerinde gündem dışı başka konu görüşülemez.

İl ve ilçe kongrelerinin toplantı nisabı delege tam sayısının 10'da biridir. Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile verilir. İl ve ilçe kongrelerinde en çok oyu alan aday ve liste seçilmiş sayılır.

Birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, birinci toplantıdan en az 7 gün sonra yapılmak zorundadır.

MADDE 17 – İL KONGRESİ DELEGELERİ

İl kongreleri, ilçe kongrelerinde Tüzüğe göre seçilen delegelerle tabii delegelerden meydana gelir. Seçilmiş delege sayısı 600’ü geçemez. Her ilçeden gelecek delege sayısı ilçe nüfusunun il nüfusuna bölünmesi neticesi çıkan rakamla 600’ün çarpılması sonucu elde edilir. Toplam sayı 600’ü geçmemek üzere küsurlar tamamlanır.

MADDE 18 – İL KONGRESİ TABİİ DELEGELERİ

Bir ilin partili milletvekilleri, Partili Büyükşehir ve İl belediye başkanları ile İl kongresince seçilmiş halen görevde bulunan il yönetim kurulu asil üyeleri ve il disiplin kurulu başkan ve asil üyeleri, o il kongresinin tabii üyesidir. Geçici yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de kongreye katılma hakkı vardır. Geçici yönetim kurulu başkan üyeleri delege değillerse oy kullanamazlar.

MADDE 19 – İLÇE KONGRESİ

İlçe kongresi ilçe çevresindeki mahalle ve köylerden son genel seçimde alınan oy sayısına göre siyasi partiler sicilinde kayıtlı üyelerin seçtikleri delegeler ile tabii delegelerden meydana gelir.

İlçe kongresinin seçilmiş delege sayısı, dört yüzü geçemez. Geçici ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri kongreye katılma hakkına sahiptir. Geçici yönetim kurulu başkan üyeleri delege değillerse oy kullanamazlar. İlçe yönetim kurulu başkan ve asil üyeleri, ilçe belediye başkanları, İlçe Kongresinin tabii üyeleridir.

Mahalle veya köylerin ilçe kongresi için seçecekleri delege sayısı, o mahalle veya köyde, partinin son genel seçimde aldığı oy sayısı, partinin ilçe genelinde aldığı oy sayısına bölünerek elde edilen sayının dört yüz rakamı ile çarpılması sonucu bulunur. Toplam sayı dört yüzü aşmamak üzere küsurlar tamamlanır. Seçime katılmamış ise siyasi Partiler Kanununun 29. Maddesi hükümleri uygulanır. Mahalle ve Köylerde yapılacak seçimleri İlçe Başkanı düzenler.

İlçe yönetim kurulu, mahalle ve köylerde delege seçimlerini yürütmek üzere kendi içinden bir veya birkaç üyeyi görevlendirebileceği gibi sadece bu işlemler için o mahalle ve köydeki üyelerden birisini temsilci olarak görevlendirebilir. Seçimle ile ilgili tanzim edilen tutanak, seçimi müteakip ilçe başkanlığına gönderilir.

MADDE 20 – KONGRELERİN YAPILIŞI VE SEÇİMLER

Partinin genel merkez, il ve ilçe Teşkilat organları ile üst kurulların delege, Genel Merkez ve İl Disiplin kurulları seçimleri yargı gözetiminde gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır.

Seçim yapılacak büyük kongreyle il ve ilçe kongrelerinin toplantılarından en az on beş gün önce, kongreye katılacak parti üyelerini belirleyen listeler, Büyük kongreyle il kongreleri için Yüksek Seçim kurulunun önceden belirleyeceği seçim kurulu başkanına, ilçe kongreleri için o yer ilçe seçim kurulu başkanına ilçede birden fazla ilçe seçim kurulunun bulunması halinde birinci ilçe seçim kurulu başkanına iki nüsha olarak verilir. Ayrıca toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da bildirilir.

Seçim kurulu başkanı, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacakları belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar kongrenin toplantı tarihinden yedi gün önce siyasi partinin ilgili teşkilatının bulunduğu binada asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi üç gündür.

İlan süresi içinde, listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, hâkim tarafından onaylanarak siyasi partinin ilgili teşkilatına gönderilir.

Kongrelerde seçilecek organlarda adaylık başvurusu için kongre başkanlığınca bir süre tespit edilerek delegelere duyurulur, bu süre sonunda başvuruda bulunan adaylar ilan edilir. Seçimlerde bir kişi birden fazla organa aday olamaz. Genel başkanlığa aday olabilmek için parti üyesi olmak ve büyük kongre delege tam sayısının en az 1/5'i tarafından aday gösterilmek şarttır. Delegelerin teklifi noter belgesi ile belgelenebileceği gibi, divan başkanlığı veya divan başkanlığının görevlendireceği üyenin gözetiminde imzalanarak yapılabilir.

Seçimli Büyük Kongrede Genel Başkan ve Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) asıl ve yedek üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyeleri için, tek liste halinde aday gösterilebileceği gibi, kişiler tek tek veya ayrı ayrı listeler halinde aday gösterilebilir veya olabilirler. Parti üyesi olmayanlar aday gösterilip seçildiğinde üyelik bildirimi tüzüğe uygun şekilde genel merkezce ilgili birimlere yapılır. İl ve ilçe kongrelerinde seçilecek organlar için de aynı usul uygulanır. Seçimlere birden fazla liste veya aday olması halinde listeler ve aday isimleri Değişik renklerde ve şekillerde bastırılıp hazırlanabilir.

Bu listeler kongre Divan Başkanlığınca yeteri kadar çoğaltılıp ilgili seçim kurulu başkanına mühürlettirilir.

Kongreye katılacak parti üyelerini belirleyen ve kesinleşmiş delege listesinde ismi bulunanlar nüfus cüzdanı ve diğer resmi kimlik belgelerinden biriyle isimlerinin karşısına imza atarak oy kullanırlar.
Kongre Divan Başkanlığı’nca yeteri kadar çoğaltılıp ilgili seçim kurulu başkanınca mühürlenen listenin zarfa konularak oy sandığına atılmasıyla oy kullanma işlemi gerçekleşir.

Kongrede seçimlerde, sandık kurulu başkanınca, toplantıda bulunan delegelerden oy kullanmayan kimse kalmadığı tespit edilince, sandık açılarak oy tasnifi yapılır.

Seçime, tutanakların tanziminden itibaren iki gün içinde itiraz edilebilir. Bu itiraz aynı gün hâkim tarafından kesin olarak karara bağlanır. Hâkimin seçimleri yenileme kararı alması halinde, kongre yalnız seçimi yapmak üzere toplanır. Yeter sayı temin edilemezse kongre çağrı kararında belirtilen günde yapılacak kongrede yeter sayı aranmaksızın seçim yapılır. Diğer hususlar kongre yönetmeliği ile düzenlenir.

MADDE 21 – PARTİ TEŞKİLAT ORGANLARINA SEÇİLENLERİN İLGİLİ MAKAMLARA BİLDİRİLMESİ

Parti kongreleri hariç olmak üzere diğer bütün parti teşkilatlarına seçilenlerin ad ve soyadları, doğum yer ve tarihleri, meslek veya sanatları, ikametgâhları ve nüfus kayıt örnekleri, o mahallin en büyük mülki idare amirliğine İller de Valiliğe (İl Sivil toplumla ilişkiler Müdürlüğüne), İlçeler de Kaymakamlığa (İlçe Sivil Toplumla ilişkiler Müdürlüğüne ) seçimden veya atamadan itibaren 15 gün içinde yazı ile bildirilir.

Genel başkan, Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Yüksek disiplin kurulu üyeleri ise 15 gün içinde doğrudan İçişleri Bakanlığı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.

MADDE 22 – GENEL BAŞKAN

Genel Başkan, büyük kongre tarafından bir olağan kongre döneminde görev yapmak üzere gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü tur oylamada en çok oy alan aday Genel Başkan seçilmiş olur. Genel başkan en çok üç yıl için seçilir, tekrar seçilmesi mümkündür.

Partiyi tek başına temsil yetkisi genel başkana aittir. 

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak şartıyla parti adına dava açma ve davada husumet yetkisi genel başkana veya kendi adına görevlendireceği Merkez Karar Yönetim Kurulu üye veya üyelerine aittir.

Genel başkan, çeşitli alanlarda bilgi, tecrübe ve uzmanlık sahibi olan kişileri genel başkan danışmanı olarak görevlendirebilir. Genel başkan, yokluğunda yerine genel başkanlığı yürütmek için Merkez Başkanlık Kurulu üyelerinden birini asli görevi uhdesinde kalmak üzere genel başkan vekili olarak tayin eder. Genel Başkanın yokluk durumu sona erdiği zaman Genel Başkan tarafından tayin edilen başkan vekili asli görevine dönerek görevine devam eder.

Parti genel başkanı, Partinin disiplin kurulları dışında kalan Merkez Karar Yönetim Kurulu ile bütün parti teşkilat ve organlarının tabii başkanıdır. Her kademedeki parti teşkilatını toplu veya ayrı ayrı toplantıya çağırabilir.

Genel başkanlığın herhangi bir sebeple boşalması halinde Merkez Karar Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir genel başkan vekili seçer ve en geç kırk beş gün içinde büyük kongre genel başkan seçmek üzere toplantıya çağırılır.

MADDE 23 – MERKEZ KARAR YÖNETİM KURULU

Merkez Karar Yönetim Kurulu, büyük kongrede seçilen kırk asil üyeden oluşur, ayrıca yirmi yedek üye seçilir. 

Merkez Karar Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kanuni istisnalar dışında mevcudun salt çoğunluğuyla karar verir. Kararlar siyasi partiler kanununda aksi belirtilmediği takdirde işaret oyuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın oyuna üstünlük sağlanır. Kurul bir konunun gizli oyla kararlaştırılmasına karar verebilir.

Geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç defa Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği Merkez Karar Yönetim Kurulu kararı ile düşürülebilir.

Merkez Karar Yönetim Kurulu kurulunda, çeşitli sebeplerden dolayı boşalma olursa yedek üyeler sırasıyla Merkez Karar Yönetim Kurulu kuruluna çağırılırlar.

Merkez Karar Yönetim Kurulu parti tüzük ve programını uygulamakla yükümlüdür. 

Teşkilatların çalışma verimlerini artırmak için parti içi eğitim çalışmalarına önem verir.

Partinin bütün teşkilat kademeleri ve organları, kademe sırasına göre Merkez Karar Yönetim Kurulu kuruluna bağlıdır. Merkez Karar Yönetim Kurulu lüzum gördüğü takdirde teşkilatın bütün kademe ve organlarının görev ve yetkilerini kullanır veya bu yetkileri kullanmaları için uygun gördüğü şahısları görevlendirir.

Merkez Karar Yönetim Kurulu kurulunun görevleri şu şekildedir:

a) İl, ilçe teşkilatlarını kurar,

b) Parti teşkilatını yönetir, yönlendirir,

c) Teşkilatın ihtiyaçlarını teklif ve temennilerini değerlendirir. Bunun için her ay il başkanları ve il sorumlularını toplar. Bütün vatan sathında meydana gelen olayları değerlendirir. Gelişmeleri yakından takip eder.

ç) Zorunlu sebepler dolayısıyla büyük kongrenin toplanamadığı hallerde partinin tüzel kişiliğine ve hukuki varlığına son verilmesi ile tüzük ve programın değiştirilmesi hariç her türlü kararı alır ve toplayabileceği en yakın tarihte büyük kongreyi toplayarak bu kararları büyük kongreye sunar.

d) Parti teşkilatının kanunlara, parti tüzük ve programına göre çalışıp çalışmadıklarını denetlemek için müfettişler görevlendirir. Bu müfettişleri kendi yetkisiyle donatabilir.

e) Seçimlerle ilgili konularda gerekli kararları alır. Gerek gördüğü takdirde il ve ilçe yönetim kurulları ile birlikte veya ayrı olarak delege seçimlerini yenileyebilir. Milletvekilliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği için aday adayları hakkında tüzüğün verdiği yetkileri kullanır.

f) Siyasi partilerle seçim ittifakları kurulması kararını alır.

g) Partinin program ve tüzüğünün uygulanması, danışma ve araştırma gruplarının kurulması, bu çalışmaların düzen ve denetiminin sağlanması için kararlar alır, yönetmelikler çıkarır.

ğ) Partinin ilkelerini tanıtmak için gerekli gördüğü teşkilatları kurar. Bu maksatla kurulmuş tanıtım şirketlerinden yararlanır. Parti çalışmalarını, yapılan hizmetleri teşkilatlara ulaştırır. Teşkilatları aydınlatır, canlı tutar.

h) Siyasi şartların değişimini yakından takip ederek yeni oluşan şartlara göre süratle tedbir alır ve uygulamaya geçer.

ı) Büyük kongreye sunulacak çalışma raporu, gelir-gider cetvelleri ile bilanço ve kesin hesap raporlarını hazırlar. Gündemdeki diğer konuları Büyük kongreye sunar.

i) Büyük kongre kararlarını uygular.

j) Partinin hizmet giderlerini karşılamak için gerekli kanuni teşebbüslerde bulunur. Gelir makbuzları bastırıp illere gönderir. GSM operatörleri ile aidat toplama anlaşması yapma yetkisini Genel Başkana ve görevlendireceği Genel başkan Yardımcısına verir.

k) Alt kademedeki teşkilat organlarını kanuni çerçeve içinde kendi yetkilerinin bir kısmı ile donatabilir.

l) Diğer partilerden gelen partiye katılma taleplerini karara bağlar.

m) Disiplin cezalarını affetmeye yetkilidir.

n) Merkez Karar Yönetim Kurulu, kanunların ve parti tüzüğünün verdiği bütün yetkileri kullanır.

MADDE 24 – MERKEZ BAŞKANLIK KURULU

Genel başkan ile birlikte görev yapacak Merkez Başkanlık Kurulu üyeleri, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri arasından genel başkanca belirlenir.
Genel merkez Gençlik kolları Başkanı, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Grup başkan vekilleri, denetçileri ve genel başkan danışmanları Merkez Başkanlık Kurulu toplantılarına Genel Başkanın gerekli gördüğü durumlarda davet edilebilirler.

Merkez Başkanlık Kurulu Genel başkan ile birlikte aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Genel Başkan Yardımcısı: Siyasi İşler Başkanı

b) Genel Başkan Yardımcısı: Teşkilat Başkanı

c) Genel Başkan Yardımcısı: Parti içi Eğitim Başkanı

ç) Genel Başkan Yardımcısı: Tanıtım ve İletişim Başkanı

d) Genel Başkan Yardımcısı: Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı

e) Genel Başkan Yardımcısı: Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkiler Başkanı

f) Genel Başkan Yardımcısı: Dış İlişkiler Başkanı

g) Genel Başkan Yardımcısı: Yerel Yönetim Başkanı

ğ) Genel Başkan Yardımcısı : Ekonomik ve Mali İşler Başkanı

h) Genel Başkan Yardımcısı: Araştırma, Geliştirme Çalışma Başkanı

ı) Genel Sekreter

Merkez Başkanlık Kurulu kendi üyelerinin çalışma esaslarını iç yönetmelik ile ayrıca belirleyebilir.

Merkez Karar Yönetim Kurulunca Genel Başkanın görüşü alınarak yeni genel başkan yardımcılıkları ihtiyaca göre oluşturularak atama yapılabilir.

Genel başkan yardımcıları, genel başkanın onayı ile kendilerine yeterli sayıda yardımcı atayabilirler.

Genel başkanın, genel başkan yardımcılarının ve genel sekreterin görevi, Merkez Karar Yönetim Kurulunda alınan kararları tatbik etmektir.

Genel başkan ve Merkez Başkanlık Kurulu, kanunlar ve parti tüzüğünde yazılı görevleri yapmak ve Büyük kongrede ve Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararları uygulamakla yetkili ve sorumludurlar.

Genel sekreter, genel başkan adına partiyi devlet daireleri ve kuruluşlarda, mahkemelerde, gerçek ve tüzel kişilerle ilişkilerde temsil eder.

Genel sekreter, Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısının gündemini genel başkanın talimatına uygun olarak hazırlar. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu kararlarını ilgili yerlere bildirerek gerekli yazışmaları yapar. Genel sekreter, bu hizmetlerin yürütülmesi için genel başkanın onayı ile yeterli sayıda genel sekreter yardımcısı atayabilir.

Genel sekreter, Merkez Karar Yönetim Kurulunun kendisine verdiği yetki çerçevesinde genel merkezde demirbaşların ve çalışanların idaresini yürütür. Büro işlerine refekat eder.
Ekonomik ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, genel merkezin muhasebe ve mali işlerini yürütür, defterlerini tutar, sarf evrakını genel başkan veya bu konuda görevli genel başkan yardımcısı ile birlikte imzalar.

Merkez Karar Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından iki denetçi atar. Denetçiler, merkez muhasebesini denetlerler. Denetçiler talep ettiğinde, Ekonomi ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, defter ve muhasebe evrakını denetçilerin teftişine sunar. Denetçiler merkez muhasebesini denetlemek, ayda bir partinin mali durumu hakkında Merkez Karar Yönetim Kurulu’na rapor vermek, mali konularda gereken tekliflerde bulunmakla görevli ve yükümlüdürler.

Genel başkan, parti işlemlerinin mevzuata uygunluğunu saglamak, parti faaliyetlerine nezaret etmek, teşkilat çalışmalarını denetlemek ve özel konularda araştırma ve inceleme yapmak üzere teşkilat başkanına bağlı olarak yeteri kadar müfettiş görevlendirebilir.

MADDE 25- KADIN KOLLARI

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanının ataması Parti Genel Başkanınca yapılır.
İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanları asli olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı’na bağlı olarak çalışır. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı da Genel Merkez Teşkilat Başkanı’na bağlı olarak çalışır. İl Kadın Kolları Başkanları İl Başkanının verdiği görevleride yerine getirir. İl Başkanının verdiği görevlerde tereddüt oluşması halinde Genel Merkez Kadın Kolları Başkanının görüşü alınır. İlçe Kadın Kolları başkanları da ilçelerde İlçe Başkanının verdiği görevleri yerine getirir. İlçe Başkanının verdiği görevlerde tereddüt oluşması halinde İl Kadın Kolları Başkanının görüşü alınır.
Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından istenilen çalışmalar yerelde İl Başkanının görüşü alınarak yürürlüğe girer.
İl Kadın Kolları Başkanı, İl Başkanının görüşü alınarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı tarafından atanır. Görevden el çektirmede aynı usulle yapılır.
İlçe Kadın Kolları Başkanı da İlçe Başkanının görüşü alınarak İl Kadın Kolları Başkanı tarafından atanır. Görevden el çektirmede aynı usulle yapılır.
Genel Merkez Kadın Kolları, altı aylık faaliyet planını hazırlar ve Genel Başkanın görüşü alınarak Genel Merkez Teşkilat Başkanı’nın onayıyla illerde uygulamaya geçirir. Genel Merkez Kadın Kollarının hazırladığı faaliyet planındaki çalışmaları İl Kadın Kolları Başkanları ilçelerde İlçe Kadın Kolları Başkanlarıyla yürütür.

Kadın Kollarının çalışma usul ve esasları parti içi Yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 26- GENÇLİK KOLLARI

Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanının ataması Parti Genel Başkanınca yapılır. 
Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Genel Merkez Teşkilat Başkanı’na bağlı olarak çalışır. İl ve İlçe Gençlik Kolları Başkanları Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanının verdiği görevleri İl ve İlçe Başkanlarının bilgisi dahilinde yerine getirir.

Genel Merkez Gençlik Kolları, altı aylık faaliyet planını hazırlar ve Genel Başkanın görüşü alınarak Genel Merkez Teşkilat Başkanı’nın onayıyla illerde uygulamaya geçirir.

İl Gençlik Kolları Başkanı, İl Başkanının görüşü alınarak Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı tarafından atanır. Görevden el çektirmede aynı usulle yapılır.

İlçe Gençlik Kolları Başkanı, İlçe Başkanının görüşü alınarak İl Gençlik Kolları Başkanı tarafından atanır. Görevden el çektirmede aynı usulle yapılır.

Gençlik kollarının çalışma usul ve esasları parti içi Yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 27 – İL SORUMLULARI

İl sorumluları, Genel Merkez Teşkilat Başkanının teklifi ve Genel Başkanın onayı ile atanırlar. İl sorumluları İl-İlçe-Belde teşkilatlarının uyumlu çalışmalarını sağlar.
Parti teşkilatlarının çalışmalarında gördüğü eksik hususları Genel merkeze yazılı olarak bildirmekle görevlidir. 
Genel Merkeze bildirmiş olduğu eksiklik ve aksaklıkları Genel merkez tarafından verilen yazılı talimat ile giderilmesinin takip ve kontrolünü yapar. 

Parti Genel Başkanı tarafından sorumlu oldukları il ile ilgili verilen görevleri yerine getirerek Parti Genel Başkanına yazılı bilgi verir. 

MADDE 28 – PARTİ GENEL BAŞKANI DANIŞMA KURULU
Genel Başkan tarafından ataması yapılan ve Genel Başkanın yapmış olduğu tüm alanlardaki çalışmalarda projeler üreterek önerilerde bulunabilecek alanında uzman kişilerden oluşan bir kuruldur.

MADDE 29- ENGELLİLER KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI, DANIŞMA KURULU, PARTİ MÜFETTİŞLERİ

Engelliler Koordinasyon Başkanlığı ; Merkez Karar Yönetim Kurulu kararıyla genel merkez bünyesinde Parti Genel Başkanının görüşü alınarak engelliler koordinasyon başkanlığı kurabilir. Genel merkez engelliler koordinasyon başkanlığı, başkan dâhil 6 kişiden oluşur. Bu sayı Merkez Karar Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir. Bu birim, engellilerin sorunlarınla ilgilenmek ve sorunların giderilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, parti programına uygun olarak engellilerle ilgili hazırladıkları raporları Merkez Karar Yönetim Kuruluna ulaştırmak, engellilerin parti çalışmalarında görev almalarını sağlamak için çalışmalar yürütür. İl ve ilçelerde ise, il ve ilçe yönetim kurulları tarafından il ve ilçe engelliler koordinasyon birimi kurabilir. İl engelliler koordinasyon birimi, başkan dahil dört kişiden oluşur. İlçe engelliler koordinasyon birimi, başkan dahil üç kişiden oluşur. Bu sayı, il ve ilçe yönetim kurulları tarafından değiştirilebilir.

Merkez Karar Yönetim Kurulu kararı ile Genel merkez bünyesinde veya il, ilçe ve beldeler düzeyinde, parti program ve tüzüğüne aykırı olamayacak şekilde, partinin benimsediği ilkeleri gerçekleştirmek için partili veya partili olmayan uzman kişilerden müteşekkil Danışma Kurulu oluşturulabilir. Süreli veya süresiz yayınlar yapılabilir.

Parti Genel Başkanınca Merkez Karar Yönetim Kurulu’nun verdiği görevleri yerine getirmek üzere yeter sayıda parti müfettişi ataması yapılabilir. Parti müfettişlerinin çalışma esasları bir yönetmelikle belirlenir.

MADDE 30 – DİĞER YAN TEŞKİLATLAR

İhtiyaç duyulan ve uygun görülen yerlerde Parti Genel Başkanı veya Merkez Karar Yönetim Kurulu kararı ile hangi teşkilat kademesine bağlı olarak çalışacağı belirlenen yeter sayıda diğer yan teşkilatlar teşkil edilebilir.

MADDE 31 – TBMM GRUBU

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurulmasını, grup başkan vekillerinin, grup yönetim kurulunun, grup disiplin kurulunun seçimlerini ve grup üyelerinin görevlerini içeren grup iç yönetmeliği, grup genel kurulu tarafından Siyasi Partiler Kanunu'nun 23. maddesindeki ilkelere uygun olarak hazırlanıp kabul edildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur.

Grup iç yönetmeliğinde partinin tüzük ve programına aykırı hükümler yer alamaz.

Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu organlarından grup yönetim kurulunda ve partinin disiplin kurulunda görev alamazlar. Grup yönetim kuruluna seçilen üyenin, varsa Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.

MADDE 32 – İL GENEL MECLİSİ VE BELEDİYE MECLİSİ GRUPLARI
İl Genel Meclisi ile Belediye Meclisi grubu partili meclis üyelerinden oluşur. Grup üyeleri, aralarından bir başkan, bir başkan vekili, bir sekreter seçerler. Belediye meclisi grubu, parti tüzük ve programı çerçevesinde hareket ederler. Görevlerinde izleyecekleri politikaları ve karşılaştıkları meseleleri kendi gruplarında konuşup görüşerek karara bağlarlar.

MADDE 33 – YURT İÇİ TEMSİLCİLİKLERİ

Köy ve Mahalle Temsilcilikleri ; Köy ve mahalle temsilcilikleri bir temsilci ve bir temsilci yardımcısıyla birlikte en az yedi üyeden oluşur. Köy ve mahallede üye sayısı yediyi geçmediği sürece mevcut üyeler grup şeklinde hareket eder. Yedi üyeden fazla bulunması durumunda köy ve mahalle üyeleri arasından ilçe başkanınca köy ve mahalle temsilciliği oluşturulur. Köy ve mahallenin büyüklüğüne göre sayısı artırılabilir.

Sandık Bölgesi Temsilcilikleri; Bir seçim sandığı esas alınarak ilçe başkanlığınca her sandık için bir sandık baş müşahidiyle ve dört müşahitten oluşan temsilciler atanır. Bu temsilciliklerin görev ve çalışma usulleri Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

MADDE 34 – YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ

Genel Başkanın teklifi ve Merkez Karar Yönetim Kurulu kararı ile , vatandaşlarımızın yoğun olduğu ülkelerde ve yerlerde veya ülke olarak uluslararası kurum ve ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkelerde ve yerlerde, o ülkenin hukuki düzenlemelerine uygun olacak şekilde;Almanyanın ülkesinin Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Köln, Mainz, Münih, Stuttgart kentinde,Arnavutluk ülkesinin Tirana kentinde, Afganistan ülkesinin Kabil ve Mezar-ı şerif kentinde, Avusturya ülkesinin Viyana , Graz, Salzburg kentinde,Avusturalya ülkesinin Kanberra, Sidney, Melburn kentlerinde, Azerbaycan ülkesinin Bakü kentinde, Belçika ülkesinin Brüksel,Anvers,Gent,Liege kentinde, Birleşik Arap Emirlikleri ülkesinin Abu Dabi kentinde,Bosna-Hersek ülkesinin Saraybosna ve Mostar kentlerinde,Bulgaristan ülkesinin;Sofya,Filibe kentlerinde,Cezayir ülkesinin Cezayir kentinde, Çek Cumhuriyeti ülkesinin Prag kentinde, Çin Halk Cumhuriyeti ülkesinin Pekin kentinde, İtalya ülkesinin Roma ve Milano kentlerinde, Danimarka ülkesinin Kopenhag kentinde, Endonezya ülkesinin Cakarta kentinde ,Fas ülkesinin Rabat kentinde, Finlandiya ülkesinin Helsinki kentinde,Fransa ülkesinin; Paris,Lyon,Marsilya,Strazbourg kentlerinde, Güney Afrika Birliği ülkesinin Capetown kentinde, Gürcistan ülkesinin Tiflis,Batum kentlerinde, Hollanda ülkesinin, Lahey,Amsterdam,Rotterdam kentlerinde, Irak ülkesinin Bağdat kentinde, Ispanya ülkesinin Madrid ve Barselona kentlerinde, İngiltere ülkesinin Londra kentinde, İsveç ülkesinin Stokholm kentinde,İsviçre ülkesinin Bern,Cenevre,Zürih kentinde, Japonya ülkesinin Tokyo ve Osaka kentlerinde, Kanada ülkesinin; Ottowa ve Montreal kentlerinde, Kazakistan ülkesinin Almati kentinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Lefkoşe ve Girne kentlerinde, Norveç ülkesinin Oslo kentinde, Özbekistan ülkesinin Taşkent kentinde,Pakistan ülkesinin İslamabad,Karaçi kentlerinde, Polonya ülkesinin Varşova kentinde, Mısır ülkesinin Kahire, İskenderiye kentlerinde, Moldova ülkesinin Kişinev kentinde Portekiz ülkesinde, Tacikistan ülkesinin Duşanbe kentinde,Tunus ülkesinin Tunus kentinde, Türkmenistan ülkesinin Aşkabad kentinde, Ukrayna ülkesinin Kiev kentinde,Ürdün ülkesinin Amman kentinde, Yunanistan ülkesinin Atina,Selanik,Gümülcine kentlerinde yurt dışı temsilcilikleri oluşturulabilir.

Yurt dışı temsilcilikleri teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısına ve Parti Merkez Karar Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışırlar. Çalışma usul ve esasları ayrıca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Yönetmelik çıkarılana kadar bu tüzük ve ilgili mevzuat dikkate alınarak faaliyetlerini yürütürler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İL, İLÇE VE BELDE TEŞKİLATI

MADDE 35 – İL TEŞKİLATI

Partinin il teşkilatı, il kongresi, il başkanı, il yönetim kurulu, il kadın kolu, il gençlik kolu ve il disiplin kurulundan oluşur.

MADDE 36- İL BAŞKANI

İl başkanı, il kongresinde en az iki en çok üç yıl için, gizli oyla seçilir. Bir kişi en fazla üç dönem il başkanlığı görevine seçilir. Kurucu il başkanlığı ve atama il başkanlığı dönem olarak sayılmaz.

İl başkanı il teşkilatını temsil eder, Umut Partisi’nin il düzeyindeki çalışma ve faaliyetlerinin disiplinli bir şekilde yürütülmesini sağlar ve ilçe başkanlıkları, mahalle ve köy temsilcilikleriyle alt kademelerinin denetimini gerçekleştirir. İl yönetim kurulunun gündemini hazırlar ve il yönetim kuruluna başkanlık ederek parti faaliyetlerinin planlanmasını ve gerçekleşmesini sağlar. Umut Partisi adına ilde yazışmaları yapar.

Başkanı olduğu ilin çevresindeki ilçelerin ekonomik, sosyal ve yerel sorunlarını inceler. Bunların çözümüne yardımcı olur. İlçe başkanlarıyla düzenli olarak toplanır.

Parti teşkilatıyla, meslek ve sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, ulusal ve yerel basınlailişkileri sağlıklı tutarak onların sorunlarıyla ilgilenir, bu sorunların çözüme ulaşmasına katkıda bulunur; bu kuruluşlarda görevli Partililer ile iş birliği yaparak başarılı olmalarına yardımcı olur.

MADDE 37 – İL YÖNETİM KURULU
İl yönetim kurulları başkan hariç en az on beş asıl üyeden oluşur. Büyükşehirlerde bu sayı, başkan hariç en az yirmi beş asil üyeden oluşur. Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu gerektiğinde teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısının talebi veya doğrudan illerin yönetim kurulu üye sayılarını azaltıp artırabilir. Asıl üye kadar yedek üye seçilir.
MADDE 38 – İL KADIN KOLU
İl Kadın Kolları Başkanları, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı’na bağlı olarak çalışır. Ayrıca İl Kadın Kolları Başkanları İl Başkanının verdiği görevleride yerine getirir. İl Başkanının verdiği görevlerde tereddüt oluşması halinde Genel Merkez Kadın Kolları Başkanının görüşü alınır.
İl Kadın Kolları Başkanı, İl Başkanının görüşü alınarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı tarafından atanır. Görevden el çektirmede aynı usulle yapılır.
Genel Merkez Kadın Kolları, altı aylık faaliyet planını hazırlar ve Genel Başkanın görüşü alınarak Genel Merkez Teşkilat Başkanı’nın onayıyla illerde uygulamaya geçirir. Genel Merkez Kadın Kollarının hazırladığı faaliyet planındaki çalışmaları İl Kadın Kolları Başkanları ilçelerde İlçe Kadın Kolları Başkanlarıyla yürütür.
Kadın Kollarının çalışma usul ve esasları parti içi Yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 39 – İL GENÇLİK KOLU

İl Gençlik Kolları Başkanları, Genel Merkez gençlik Kolları Başkanının verdiği görevleri İl Başkanının bilgisi dahilinde yerine getirir. İl Gençlik Kolları Başkanları illerde İl Başkanı’na bağlı olarak çalışır. 

Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından istenilen çalışmalar İl Başkanı’yla görüşüldükten sonra yürürlüğe girer.
İl Gençlik Kolları Başkanı, İl Başkanının görüşü alınarak Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı tarafından atanır. Görevden el çektirmede aynı usulle yapılır.
Genel Merkez Gençlik Kolları, altı aylık faaliyet planını hazırlar ve Genel Başkanın görüşü alınarak Genel Merkez Teşkilat Başkanı’nın onayıyla illerde uygulamaya geçirir.
Genel Merkez Gençlik Kollarının hazırladığı faaliyet planındaki çalışmaları İl Gençlik Kolları Başkanları ilçelerde İlçe Gençlik Kolları Başkanlarıyla yürütür.

Gençlik kollarının çalışma usul ve esasları parti içi Yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 40 – İLÇE TEŞKİLATI

Partinin ilçe teşkilatı; ilçe kongresi, ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu, ilçe kadın kolu, İlçe gençlik kolu ve belde teşkilatından oluşur.

MADDE 41- İLÇE BAŞKANI

İlçe başkanı, ilçe kongresinde, en az iki en çok üç yıl için gizli oyla seçilir. Aynı kişi, kesintisiz en fazla üç dönem ilçe başkanı seçilebilir. Kurucu ilçe başkanlığı dönem olarak sayılmaz.
İlçe başkanı; Umut Partisini ilçe düzeyinde temsil eder ve Umut Partisi'nin ilçedeki çalışma ve faaliyetlerinin disiplinli bir şekilde yürütülmesini sağlayarak, mahalle ve köy temsilciliklerinin denetimini gerçekleştirir. İlçe yönetim kurulunun gündemini hazırlar ve ilçe yönetim kuruluna başkanlık ederek, parti faaliyetlerinin planlanmasını ve yürütülmesini sağlar. Parti adına ilçede yazışmaları yapar.

İlçe başkanı; başkanı olduğu ilçenin ekonomik, sosyal ve yöresel sorunlarını inceler, bunların çözümüne yardımcı olur, belde başkanlarıyla düzenli olarak toplanır. Parti teşkilatları, meslek ve sivil toplum kuruluşları, sendikalar, ulusal ve yerel basınla ilişkileri yürüterek onların sorunlarıyla ilgilenir, çözümlerine katkıda bulunur

MADDE 42 – İLÇE YÖNETİM KURULU

İlçe yönetim kurulları, toplam nüfusu on bine kadar olan ilçelerde başkan hariç en az beş asıl ve beş yedek üyeden, toplam nüfusu on binden elli bine kadar olan ilçelerde başkan hariç en az yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Nüfusu elli binden fazla olan ilçelerde ve illerin merkez ilçelerinde başkan hariç en az on bir asıl ve on bir yedek üyeden oluşur. Nüfusu yüz binden fazla olan ilçelerde bu sayı, il yönetim kurulu kararıyla başkan hariç en az on beş asıl ve on beş yedek olarak belirlenir. İlçe yönetim kurullarının görev dağılımları genel merkez teşkilat başkanlığının hazırlayacağı görev dağılımına uygun olarak yapılır.Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu kararıyla ilçelerin yönetim kurulu üye sayıları yeniden belirlenebilir.

MADDE 43 – BELDE TEŞKİLATI

Belde Teşkilatları İl ve İlçe merkezleri dışında belediye teşkilatı olan yerlerde kurulur. En az üç üyeden oluşan Belde Yönetim Kurulu, İlçe Yönetim Kurulu kararı ile atanır ve yapılacak görev taksimine göre ilçe teşkilatının vereceği görevleri yapar. İlçe Yönetim Kurulu ihtiyaca göre Belde Yönetim Kurulunun üye sayısını artırabilir. Belde Yönetim Kurulunun görevden alınması İlçe Yönetim Kurulunun teklifi ve İl Yönetim Kurulunun onayı ile olur.

İlçe Yönetim Kurulu kararıyla sayıları artırılabilir ve ilçe Yönetim Kurulunun vereceği görevleri yapar.

MADDE 44 – İLÇE KADIN KOLU

İlçe Kadın Kolları Başkanları, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanının ve İl Kadın Kolları başkanına bağlı olarak çalışır. Ayrıca İlçe Kadın Kolları başkanları İlçe Başkanının verdiği görevleri yerine getirir. İlçe Başkanının verdiği görevlerde tereddüt oluşması halinde İl Kadın Kolları Başkanının görüşü alınır.
İlçe Kadın Kolları Başkanı İlçe Başkanının görüşü alınarak İl Kadın Kolları Başkanı tarafından atanır. Görevden el çektirmede aynı usulle yapılır.
Genel Merkez Kadın Kolları, altı aylık faaliyet planını hazırlar ve Genel Başkanın görüşü alınarak Genel Merkez Teşkilat Başkanı’nın onayıyla illerde uygulamaya geçirir. Genel Merkez Kadın Kollarının hazırladığı faaliyet planındaki çalışmaları İl Kadın Kolları Başkanları ilçelerde İlçe Kadın Kolları Başkanlarıyla yürütür.

Kadın Kollarının çalışma usul ve esasları parti içi Yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 45 – İLÇE GENÇLİK KOLU

İlçe Gençlik Kolları Başkanları, Genel Merkez gençlik Kolları Başkanı ve İl Gençlik Kolları Başkanının verdiği görevleri İlçe başkanının bilgisi dahilinde yerine getirir. İlçe Gençlik Kolları başkanları ilçelerde İlçe Başkanı’na bağlı olarak çalışır.
Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından İlçe Gençlik kollarınca yapılması istenilen çalışmalar İl Başkanı’yla görüşüldükten sonra yürürlüğe girer.
İlçe Gençlik Kolları Başkanı, İlçe Başkanının görüşü alınarak İl Gençlik Kolları Başkanı tarafından atanır. Görevden el çektirmede aynı usulle yapılır.
Genel Merkez Gençlik Kollarının hazırladığı faaliyet planındaki çalışmaları İl Gençlik Kolları Başkanları ilçelerde İlçe Gençlik Kolları Başkanlarıyla yürütür.

Gençlik kollarının çalışma usul ve esasları parti içi Yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 46 – GÖREV BÖLÜMÜ VE YÖNETİMDEKİ BOŞALMALAR

İl ve ilçe başkanları en fazla üç yıl için seçilirler. İl ve ilçe yönetim kurulları, seçimlerini müteakip en geç 10 gün içerisinde toplanarak, Genel Merkez Başkanlık Kurulunun görev bölümü esas alarak kendi yönetim kurulu üye sayılarına uygun olarak görev dağılımını yapar. İl ve ilçe başkanlıklarının veya çoğunluk kalmayacak şekilde yönetim kurullarının herhangi bir sebeple boşalması halinde, Genel başkan veya Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu, il veya ilçe yönetim kurulunun görüşünü alınarak en geç 45 gün içinde yapılacak olağan üstü kongreye kadar görev yapmak üzere bir başkan ve/veya yönetim kurulu tayin eder. Yeni başkan tayin edilinceye kadar geçecek dönemde, başkanlık görevi, bir üst kademe başkanı tarafından görevlendirilecek bir il veya ilçe başkan yardımcısı tarafından vekaleten yürütülür. Mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır ve yerine yedek üyelerden ilk sıradaki üyelerden başlayarak sırasıyla İl veya ilçe başkanınca davet edilir. İl, ilçe teşkilatlarında boşalma sebebiyle yönetim kurulu sayısı yedekler de davet edildikten sonra karar yeter sayısının altına, yani yönetim kurulu üye tam sayısının yarısının altına düşmesi durumunda yönetim kendiliğinden sona ermiş olur. Bu durumda genel başkan veya Merkez Karar Yönetim Kurulu olağanüstü kongreye kadar görev yapmak üzere yeni bir yönetim kurulu tespit ederek atama yapar. İl başkanı ile il yönetim kurulu il kongresince seçilir. İlçe başkanı ile ilçe yönetim kurulu ilçe kongresince seçilir. İl yönetim kurulları başkanı hariç en az yedi asil, yedi yedek üye ile ilçe yönetim kurulları başkanı hariç en az beş asıl, beş yedek üyeden oluşur. Bu şekilde kurulan il/ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyelerine birden fazla görev verilmek suretiyle işler yürütülür.

İlçe ve il kademe teşkilatlarının ilk kuruluşları, Merkez Karar Yönetim Kurulunca atama ile sağlanır. Önce kademe başkanı atanan kişiye “yetki” belgesi verilir. Bu kişinin oluşturacağı listenin, merkezce onaylanması ile kurucu yönetim kurulu oluşmuş olur. Kurucu yönetim kurulları, el çektirilme nedenleri ayrık olmak üzere, kendi kademelerinin kongrelerine kadar tüzüğün kurula verdiği hak ve yetkileri kullanırlar.

MADDE 47 – İL BAŞKANI, İLÇE BAŞKANI VE YÖNETİM KURULLARININ GÖREVDEN ALINMA NEDENLERİ

Merkez Karar Yönetim Kurulu tarafından üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla, aşağıdaki hallerin varlığı durumunda il ve/veya ilçe başkanlarının, il ve/veya ilçe yönetim kurullarının görevlerine son verilebilir; başkan ve yönetim kurulu üyeleri topluca veya ayrı ayrı görevden alınabilir. Görevden alınanların varsa delegeliği de kendiliğinden sona erer.

Bir Belde Yönetiminin işten el çektirilebilmesi için İlçe Yönetim Kurulu, Belde Yönetim Kurulu hakkında İşten el çektirmeyi gerekli kılan herhangi bir durum tespit ettiğinde, bu durumu gerekçeli bir kararla İl Yönetim Kuruluna bildirir. Belde Başkanının veya Belde Başkanı dâhil Belde Yönetim Kurulu Üyelerinin Tamamının yahut bir kısmının işten el çektirilmesini isteyebilir. İl yönetim kurulu kararı ile işlem tamamlanır.

İl, İlçe ve Belde yönetim kuruluna ya da üyelerine işten el çektirme veya alınma kararı, yazılı veya sözlü olarak bildirilir.

İl, ilçe, teşkilatlarında bir kısım üyenin işten el çektirilmesi halinde yedek üyeler göreve getirilebilir.

İşten el çektirilen İl Başkanı, İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulları yerine Merkez Karar Yönetim Kurulu tarafından yetki belgesi verilen başkan geçici yönetim kurullarını oluşturur. Bu kurullar illerde 45 gün içinde, İlçelerde 30 gün içinde olağanüstü kongrelerini yapmak zorundadırlar. Bu süre içinde İl ve/veya ilçe kongreleri yapılıp yeni delegeler seçilmemişse il veya ilçe kongresi eski delegelerle toplanır. İl kongresi 45 gün içinde, İlçe kongresi 30 gün içinde yapılmaz ise geçici kurulların görevleri kendiliğinden sona erer.

İşten el çektirilmeyi sağlayan diğer hususlar ;

a) Parti tüzüğünde belirtilen görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında üst yönetim kurullarınca verilen talimatlara uymamaları,

b) Genel ahlak kurallarına aykırı tutum ve davranışta bulunmaları

c) Teşkilatların birlik ve uyumunu bozucu eylemlerde bulunmaları,

ç) Partinin kabul ettiği esaslara, amaç ve siyaset anlayışına aykırı tutum ve davranışlarda bulunmaları,

d) Taksirli suçlar hariç hakkında herhangi bir soruşturma veya kovuşturma başlatılması,

ALTINCI BÖLÜM

DİSİPLİN KURULLARI

MADDE 48 – DİSİPLİN KURULLARI

Siyasi Partiler Kanununa, parti tüzüğüne, partinin yetkili organlarının kararlarına ve talimatlarına aykırı davranışta bulunanlar hakkında disiplin soruşturması yapmak ve karar vermek üzere, Genel merkezde yüksek disiplin kurulu, illerde disiplin kurulları kurulur.

MADDE 49 – YÜKSEK DİSİPLİN KURULU

Yüksek disiplin kurulu, büyük kongrede gizli oy ile seçilen yedi kişiden meydana gelir. Aynı sayıda yedek üye seçilir. Kurul seçimi takip eden yedi gün içerisinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, gizli oylama ile Aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçer. Sekreter Yüksek Disiplin Kurulunun Kararlarını ilgili yerlere yazıyla bildirir ve sonucunu takip eder. Yüksek disiplin kurulu sevk yetkisine sahip olan kurullarca kendisine intikal ettirilen dosyaları ve konuları karara bağlar. Yüksek disiplin kurulu kendiliğinden soruşturma yapamaz.

Yüksek disiplin kurulunun kendi başkan ve üyeleri, kendileri hakkındaki soruşturmada disiplin soruşturmasına hiç bir şekilde müdahil olamazlar. Hakkında soruşturma açılan Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin yerine soruşturma tamamlanıncaya kadar yedeküye devam eder. İl yönetim kurullarının başkanı ve üyeleri ile il, ilçe belediye başkanlarını yüksek disiplin kuruluna sevk yetkisi il yönetim kuruluna; partinin genel başkanı, Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerini, partinin kurucu üyelerini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski üyeleri ile eski hükümet üyelerini, yüksek disiplin kurulu başkan ve üyelerini disiplin kuruluna sevk yetkisi Merkez Karar Yönetim Kurulu Kuruluna aittir. Genel başkanın gerekli gördüğü hallerde, yüksek disiplin kuruluna sevk yetkisini doğrudan doğruya da kullanabilir.

Yüksek disiplin kurulu; Partinin kurucu üyeleri, Partinin genel başkanı, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri, Kendi başkan ve üyeleri,İl başkanı ve il yönetim kurulu üyeleri, il, ilçe merkezlerindeki partili belediye başkanları,Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski üyeleri ve eski hükümet üyeleri, haklarında gerekli disiplin soruşturmasını yapar ve Siyasi Partiler Kanunu'nun 57. maddesi hükmü saklı kalmak üzere parti içindeki işlemler açısından kesin karara bağlar.

Yüksek disiplin kurulunun itiraz üzerine bakacağı işler, Yüksek disiplin kurulu, il disiplin kurulunun üst mercii olarak il disiplin kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları Siyasi Partiler Kanununun 57. maddesi hükmü saklı kalmak üzere parti içi işlemler açısından kesin karara bağlar.

MADDE 50 – MÜŞTEREK DİSİPLİN KURULU

Müşterek disiplin kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu ile meclis Grup Disiplin Kurulundan oluşur. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı aynı zamanda Müşterek Disiplin Kurulununda başkanıdır. Yüksek Disiplin Kurulu sekreteri Müşterek Disiplin Kurulununda sekreteridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin grup disiplin kurulu kararlarına karşı yapacakları itiraz müşterek disiplin kurulunca karara bağlanır.

Partili milletvekillerinin partiden geçici veya kesin olarak çıkarılmalarını gerektiren söz, tutum ve davranışlarından dolayı haklarında disiplin soruşturması yapmaya ve karar vermeye müşterek disiplin kurulu yetkilidir. Müşterek Disiplin Kurulunun kararları Siyasi Partiler Kanununun 57. Maddesi hükmü saklı kalmak üzere parti içi işlemler açısından kesindir. Partili milletvekilleri için disiplin cezası isteme yetkisi partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup yönetim kuruluna aittir. Bu yetkiyi genel başkan, grup başkanı ve grup başkan vekilleri de kullanabilir. Müşterek disiplin kurulunun olmadığı durumlarda yüksek disiplin kurulu yetkilidir.

MADDE 51 – İL DİSİPLİN KURULU

İl disiplin kurulu il kongresinde beş asıl ve beş yedek olarak seçilir. Disiplin kurulu kongreden sonra bir hafta içinde toplanarak arasından bir başkan ve bir sekreter seçer. İl disiplin kurulu, il çevresinde kayıtlı bulunan ve yüksek disiplin kurulunun bakacağı işler dışında kalan bütün partililer hakkında, disiplin soruşturması yapmaya ve karar vermeye yetkilidir. İl disiplin kurulu, kendiliğinden disiplin soruşturması yapamaz. Ancak ilçe yönetim kurullarının gerekçeli teklifi ve il yönetim kurulunun sevki veya il yönetim kurulunun veya il başkanının doğrudan sevki ile intikal ettirilen dosyaları ve konuları karara bağlar. İl disiplin kurulu, suçun gerektirdiği cezayı da belirterek ilgiliye bu hususu yazılı veya sözlü tebliğ eder. İlgili kendisine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde savunmasını yazılı olarak vermek zorundadır. Ancak seçimlerde veya alenen ya da sosyal medya da dâhil yayın yolu ile işlenen suçlarda bu süre yedi gündür. Bu müddet içinde verilmeyen savunma dikkate alınmaz. İl disiplin kurulunun verdiği kararlara karşı, il yönetim kurulu veya ilgili üye, tebliğden itibaren yedi gün içinde yüksek disiplin kuruluna itiraz edebilir. Üyelere ait itiraz dilekçeleri il yönetim kuruluna verilir. İl yönetim kurulu, kendi görüşünü de eklemek suretiyle dosyayı yüksek disiplin kuruluna gönderir. Karara, il yönetim kurulunca itiraz edildiği takdirde itiraz yazısının bir sureti ilgiliye yedi gün içinde yazılı veya sözlü tebliğ edilir. İl yönetim kurulları, itiraza konu olan dosyaları en geç on beş gün içinde yüksek disiplin kuruluna göndermek zorundadır.İl disiplin kurulunca verilen kesin çıkarma cezaları, ilgilisi itiraz etmemiş olsa bile, incelemek ve karar verilmek üzere yüksek disiplin kuruluna gönderilir.

MADDE 52 – GRUP DİSİPLİN KURULU

Türkiye Büyük Millet Meclisinde partinin grup kurması halinde en az iki yıl görev yapmak üzere parti grubunun gizli oy ve salt çoğunlukla seçeceği 7 milletvekili üyeden oluşur. Grup Disiplin Kurulu, grup üyelerinin Partiden geçici veya kesin ihracını gerekli kılan eylemlerin dışında kalan, Tüzükte yazılı ve TBMM Parti Grup İç Yönetmeliği’nde belirtilen disiplin suçlarıyla ilgili işlere bakar ve kesin olarak karara bağlar. Tüzükte yazılı esaslar saklı kalmak kaydıyla milletvekilleri hakkında yapılacak disiplin soruşturmasının şekli ve usulleri ile soruşturmayı gerektiren sair haller, verilecek disiplin cezaları ve kesinleşme halleri, Grup İç Yönetmeliği’nde gösterilir

MADDE 53 – DİSİPLİN KURULLARINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

Disiplin Kurullarının görev süresi yeni disiplin kurulları seçilene kadar devam eder. Disiplin kurullarında zamanla boşalma olması halinde, kurul başkanı tarafından yedekler sıra ile göreve çağrılır. Disiplin kurullarının çalışmalarına mazeretsiz üst üste üç defa veya bir yıl içerisinde toplam altı defa katılmayan kurul üyesi istifa etmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye çağırılır. Disiplin kurulu üyeleri; Kongreler, Türkiye Büyük Millet Meclisi parti grubu üyeliği hariç hiçbir parti organında ve kurulunda görev alamazlar. Partiye maddi bir hizmet bağı ile bağlanamaz ve partiden her ne suretle olursa olsun gelir sağlayamazlar. Eşler ile birinci ve ikinci derece kan ve sıhri hısımlar, aynı disiplin kurulunda birlikte görev alamazlar.Disiplin kurulları üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile toplanır. Hazır üyelerin çoğunluğu ile de karar verir. Ancak kesin çıkarma kararlarında üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaları en geç otuz gün içinde karara bağlarlar ve verilen kararları en geç otuz gün içinde ilgiliye tebliğ ederler. Disiplin kurulları, kendilerine intikal eden konular hakkında karar verirken, iddia,savunma ve delilleri değerlendirmede takdir hakkına sahiptir. Disiplin kurulları alacakları kararları kaydetmek üzere bir karar defteri bulundururlar. Bu defteri tasdik ettirmeye lüzum yoktur. İfadeler ve sair evrak disiplin kurullarınca bir dosyada muhafaza edilir. Disiplin kurullarınca verilen disiplin cezaları hakkında partinin hiçbir kademesinde ve kongresinde görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

MADDE 54- TEDBİR KARARI

Partiden kesin veya geçici çıkarmayı gerektiren bir sebeple disiplin kuruluna sevk edilen üye hakkında gerektiğinde tedbir kararı verilir. Tedbir kararını vermeye yetkili organlar genel başkan, il yönetim kurulu ve Merkez Karar Yönetim Kurulu kuruludur. Hakkında tedbir kararı verilen üye, ayrıca başka bir karara gerek olmaksızın partideki görevinden uzaklaştırılabilir ve üyelik haklarından mahrum bırakılabilir. İlgili üye tedbir kararlarının kaldırılmasını, sevk edildiği disiplin kurulundan üç gün içinde isteyebilir. Bu istek disiplin kurulunca yedi gün içinde karara bağlanır. Bu karara itiraz bir üst disiplin kuruluna bir hafta içerisinde yapılabilir. Üst disiplin kurulunun kararı kesindir. Parti içerisindeki tüm yazışma ve tebligatlar, tebligat yapılanın haklarının kısıtlanmasına engel olmayacak şekilde alışılmış usullere göre yapılır.

MADDE 55 – DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI

I.Uyarma
II.Kınama
III.Geçici çıkarma
IV. Kesin çıkarma

I. Uyarma
a) Partinin gayesine ve özüne aykırı olmasa bile yetkili organların bilgisi ve izni olmadan açıklamalarda bulunmak ve yayın yapmak,

b) Parti kademelerinin uyum ve işbirliğini sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunmak,

c) Yetkili organlarca verilen görevleri titizlikle yerine getirmemek, ihmal etmek,

d) Parti tüzüğünde belirtilen üyelerin hakları ve yükümlülüklerini yerine getirmemek.

II. Kınama

a) Parti içi birlik ve beraberliği zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

b) Parti içi çalışmaların yapıldığı kapalı toplantılarda yapılan konuşmaları dışarıya sızdırmak,

c) Parti organlarınca verilen görevleri yerine getirmemek,

ç) Haklı bir sebebi olmadan parti içi seçimlerde oy kullanmamak.

III. Geçici çıkarma

a) Parti organlarında alınan kararları ve yapılan müzakereleri izinsiz şekilde, her türlü medya aracılığı ile duyurmak ve/veya yaymak,

b) Yetkisi olmadan partiler arası temaslarda bulunmak,

c) Parti ile ilgili konularda kamuoyuna izinsiz beyanatlarda bulunmak,

ç) Görevi gereği kendisine teslim edilmiş veya kendisinde bulunan her türlü belge ve veya defter talep edildiğinde iade etmekten kaçınmak,

d) Partiyi şahsi çıkarlarına alet etmek, parti nüfuzunu kötüye kullanmak,

e) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda veya kulislerde grup kararları veya Merkez Karar Yönetim Kurulu kararları aleyhinde konuşma yapmak, belediye meclislerinde belediye başkanının veya icraatlarının aleyhinde konuşmak ve diğer üyeleri aleyhte tahrik etmek.

IV. Kesin çıkarma

a) Siyasi Partiler Kanunundaki yasaklara aykırı tutum ve davranışlarda bulunmak veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevden alınması istenmek,

b) Herhangi seçimde parti izni olmaksızın bağımsız aday olmak, parti adayları aleyhinde propaganda yapmak, parti dışında bir adaya maddi ve manevi yardımda bulunmak,

c) Genel başkanın aleyhinde ve büyük kongre, Merkez Karar Yönetim Kurulu kararları, il ve ilçe yönetim kurulu kararlarının aksine ve ruhuna aykırı davranış söz ve yazı ile beyanda bulunmak, yayın veya yayım yapmak, yaptırmak bunu tahrik ve teşvik etmek,

ç) Parti tüzük ve programına aykırı hareket etmek, parti gayesine ters düşen yazılı ve sözlü beyanda veya faaliyette bulunmak, yayın veya yayım yapmak veya yaptırmak bu hususları tahrik ve teşvik etmek,

d) Parti organlarının veya bu organların üyelerinin aleyhinde faaliyette bulunmak, bu aleyhte konuşmaları gazete ve televizyonlara beyanat vererek veya bizzat canlı yayınlara katılarak yapmak, parti yetkililerini tezyif ve tahkir edici, her türlü medya aracılığıyla kamuoyu önünde küçük düşürücü beyanlarda bulunmak veya bunları yazılı olarak yapmak,

e) Parti evrakında veya oy pusulalarında tahrifat yapmak veya onları yok etmek suretiyle veya her ne şekilde olursa olsun parti içi seçimlerde hile yapmak.

 Bir üye aynı cezayı gerektiren bir suçu tekrar işlerse cezası her defasında artırılarak verilir. Disiplin cezalarını uygularken disiplin kurulları üyenin iyi niyet ve amacını aşan bir davranışı söz konusuysa bunu dikkate alarak işlediği suçun karşılığı cezanın bir altını da verebilirler. Disiplin cezasını gerektiren durumların öğrenilmesinden bir yıl, olaydan iki yıl geçtikten sonra disiplin soruşturması yapılmaz.

İl yönetim kurullarının başkanı ve üyeleri ile il, ilçe belediye başkanlarını yüksek disiplin kuruluna sevk yetkisi il yönetim kuruluna; partinin genel başkanı, Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerini, partinin kurucu üyelerini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski üyeleri ile eski hükümet üyelerini, yüksek disiplin kurulu başkan ve üyelerini disiplin kuruluna sevk yetkisi Parti Merkez Karar Yönetim Kuruluna aittir. Genel başkan lüzum gördüğü hallerde, yüksek disiplin kuruluna sevk yetkisini doğrudan doğruya da kullanabilir.

MADDE 56 – DİSİPLİN CEZALARINA AF YETKİSİ

Disiplin cezalarına ait af yetkisi Genel başkana ve Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Kuruluna aittir. Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu, Genel başkanın önerisi ile disiplin kurullarınca verilmiş verilmiş disiplin cezalarını af edebilir. Genel başkan, teşkilat başkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri için grup başkanvekilleri, grup kararı alarak affı istenen üyenin dosyasını Merkez Karar Yönetim Kurulu kuruluna sevk edebilirler. Merkez Karar Yönetim Kurulu üçte iki çoğunlukla karar verir.

YEDİNCİ BÖLÜM

SEÇİMLERE KATILMA VE PARTİ ADAYLARININ TESPİTİ

MADDE 57 – BAŞKANLIK VE MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ İÇİN ADAY TESPİTİ

 Başkanlık ve milletvekili genel seçimlerinde aday olmak isteyenlerden

adaylıkları genel başkan veya Merkez Karar Yönetim Kurulu kurulunca uygun görülenler arasından adayların tespiti,

a) Ön seçim

b) Aday yoklaması

c) Merkez yoklaması, usullerinden biri veya bir kaçı ile yapılabilir.

Hangi seçim çevresinde hangi usulle aday tespiti yapılacağına genel başkan veya Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu karar verir.

Önseçim, Siyasi Partiler Kanununun önseçimle ilgili hükümleri uyarınca yapılır.Aday yoklamasına; seçim ve çevrelerine giren il ve ilçelerin seçilmiş kongre delegeleri, il yönetim ve disiplin kurulu başkan ve üyeleri ile İlçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, o ilin Milletvekilleri, partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri seçmen olarak katılırlar. Aday yoklaması seçim kurullarınca yapılır.

Merkez yoklaması, genel başkan veya Merkez Karar Yönetim Kurulu kurulunca adayların tespiti suretiyle yapılır. Aday listelerinde eksilme olduğu takdirde, Merkez Karar Yönetim Kurulu kurulunca doldurulur.

Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu, il ve ilçe yönetim kurullarına eksikliklerini tamamlama yetkisi verebilir.

Adaylık için parti üyesi olma şartı aranmaz. Ancak seçimi kazanan adaylar parti üyesi olurlar. Seçimlerde aday adayı olacaklarda kanunun istediği nitelikler bulunmalıdır. Bu nitelikteki aday adaylarından hangi şartları taşıyanların aday adaylıklarının kabul edileceği ve müracaat usulleri Merkez Karar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bir kimse aynı seçim için birden fazla yerde ön seçime katılamaz. Önseçime katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı olamaz.

Partiden istifa etmemiş bir kişi bağımsız aday olamaz.

MADDE 58 – MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ İÇİN ADAY TESPİTİ

İl ve ilçe belediye başkanlığı aday adaylığı, belediye meclisi ve aday adaylığı için yoklamalara katılabilmek, ilgili ilçe yönetim kurulunun görüşü ve il yönetim kurulunun teklifi ile Merkez Karar Yönetim Kurulu Kurulunun kararına bağlıdır. Merkez Karar Yönetim Kurulunca uygun görülenler arasından adayların tespiti;

a) Ön seçim

b) Aday yoklaması

c) Merkez yoklaması,Usullerinden biri veya bir kaçı ile yapılabilir. Merkez Karar Yönetim Kurulu kurulunun kararı kesindir.

Adaylık için parti üyesi olma şartı aranmaz. Aday seçimleri için hazırlanacak aday listelerinde, aday adayları, soyadları alfabetik sırasına göre sıralanır.

Mahalli idareler seçimlerinde, aday adayları arasında belediye başkanlığı için bir, belediye meclisi üyeliği için, belediye meclisi üye adedi kadar asil ve yedek olarak ayrı ayrı aday belirlenir.

Merkez yoklaması, aday yoklaması veya ön seçim usullerinden hangisinin, hangi seçim çevrelerinde uygulanacağı, Merkez Karar Yönetim Kurulu kurulunca kararlaştırılır ve kanuni süresi içinde önceden mahallerine ve ilgili mercilere bildirilir.

İl, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinden, mahalli idareler seçimlerinde aday adayı olmak isteyenler istifalarını il veya ilçe yönetim kurulu başkanlıklarına yaparlar.

Merkez yoklaması hariç, aday tespitleri, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.

Mahalli idareler seçimlerinde seçmenler, ilçe, il ve büyükşehir belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri için aday yoklamasında oy kullanacak seçmenler, o ilin milletvekili aday yoklamasına katılan seçmenlerdir.

Merkez yoklamasında aday adayları arasından belediye başkan adayları, genel başkanca veya genel başkanın onayı ile Merkez Karar Yönetim Kurulu kurulunca belirlenir.

MADDE 59 – ÜYE KAYIT DEFTERİNİN VE SEÇMEN LİSTELERİNİN SEÇİM KURULUNA VERİLMESİ

İlçe teşkilatı, kendi çevrelerindeki üyelerini muntazam kayıt ve sıra numarası ve partiye giriş çıkış tarihleri ve üye hakkında diğer bilgileri ihtiva eden bir üye kayıt defterine kaydederler.

Üye kayıt defterleri, ilçe seçim kurulu başkanının denetimi altındadır. Üye kayıt defterleri, en az altı ayda bir defa ilçe seçim kurulu başkanı tarafından incelenir ve kayıtların usule uygun olarak tutulup tutulmadığı bir tutanakla tespit edilir.

Üye kayıt defterleri ve bu defterlere göre düzenlenen seçmen listeleri en geç ön seçimden altmış gün önce ilçe seçim kurulu başkanına verilir. Önseçimlerin yapılacağı tarih itibariyle bir önceki yılın son gününe kadar Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilen üyeler önseçimde oy kullanabilir. Listeler ilçe seçim kurulu tarafından onaylandıktan sonra ön seçimden otuz gün önce parti binası önüne asılır. Bu listeye göre; "Parti Seçmen Kartı" önseçimden on beş gün önce İlçe Seçim Kurulu tarafından her üyeye dağıtılır. Partili üyeler asılan listeye on beş gün içinde itirazlarını yapabilirler. Bu itiraz iki gün içinde ilçe seçim kurulu tarafından karara bağlanır ve kabul edildiği takdirde parti seçmen listesi düzeltilir.

Partinin üyelikle ilgili tüm işlemleri, ilçe teşkilatlarınca tutulan üye kayıt defterlerinin özetleri esas alınarak genel merkez teşkilat programı adıyla düzenlenen elektronik veri tabanı üzerinde il ve ilçe ölçeğinde mahalle, köy ve sandık esasına göre arşivlenir. İlçe teşkilatlarınca yapılan üyelikle ilgili kayıtların teşkilat programına aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca yönerge ile belirlenir. Üyelikle ilgili Parti içi uyuşmazlıkların çözümünde Genel Merkez kayıtları esas alınır.

MADDE 60 – İLÇE SEÇİM KURULU VE SANDIK KURULU ÜYELİĞİ

İlçe Seçim Kuruluna, yönetim kurulu tarafından o seçim için aday adayı olmayan iki asıl, iki yedek partili üye seçilir. Asılların, herhangi bir sebeple, kurulda bulunmaması halinde yedek üyeler kurula katılırlar. Sandık kurulu için de yukarıdaki esasa göre iki asıl, iki yedek üye seçilir.

MADDE 61 – ADAYLARIN TANITIMI

Parti, aday adaylarının meslek ve sanat hayatındaki derece, başarı ve eserlerini memlekete yaptığı hizmetlerini gösteren ve vesikalık fotoğrafını muhtevi matbuaları bastırıp dağıtabilir.

MADDE 62 – MÜŞAHİTLER

Ön seçim sırasında her sandık başında yönetim kurulu tarafından görevlendirilen bir müşahit bulunur. Bu müşahit partinin sandık başı işlemlerini takip eder. Aday adayları müşahit olamazlar.

MADDE 63 – OY PUSULALARI

İlçe yönetim kurulu, aday adayları listelerinin yazıldığı oy pusulalarını çoğaltarak, il ve ilçe seçim kurulu başkanlarına yeteri kadar zarfla birlikte verirler. İlçe seçim kurulu başkanları oy pusulalarını ve zarfları mühürledikten sonra seçim günü sandık başında bulundururlar.

MADDE 64- İTİRAZLAR

Seçim ve sandık kurullarının veya kurul başkanlarının kesin olmayan kararlarına karşı parti genel merkezi ve il, ilçe başkanları veya bunların vekilleri, o siyasi partiden önseçimde aday adayı olanlar ile müşahitler itiraz edebilirler.

MADDE 65 – ÖN SEÇİMDE EŞİT OY

Ön seçimde eşit oy alanların hangisinin üst sırada olacağına Merkez Karar Yönetim Kurulu karar verir.

MADDE 66 – ÖN SEÇİMİN İPTALİ

Bir seçim çevresinde ön seçimin, ön seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde bu seçim yenilenmez. Adaylar, Merkez Karar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

KAYITLAR,DEFTERLER,MALÎ HÜKÜMLER

MADDE 67 – PARTİNİN GELİRLERİ

a) Üye Aidatı ve Giriş Aidatı;Her parti üyesi partiye kayıt sırasında kendisinin belirleyeceği şekilde giriş aidatı olarak en az 1 TL ile en fazla 5.000 TL ve Üyelik aidatı en az 12 TL ile en fazla 1.200 TL dir. Giriş ve Üyelik aidatının taban ve tavan miktarları ile ilgili yıllık tüketici fiyat artış oranı kadar arttırmaya Merkez Karar Yönetim Kurulu yetkilidir. Üye adayları üyelik başvuru belgesi imzalarken, yukarıdaki limitler arasında ne kadar aidat ödemeyi taahhüt ettiğini belirtir.

b) Partili Milletvekillerinden Alınacak Milletvekili Aidatı; Partiye mensup milletvekillerinin,ödeyeceği aidat miktarı ve bu toplanan paraların grup faaliyetlerine ve parti merkezine hangi miktarlarda ayrılacağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi parti grubu kararıyla belirlenir. Belirlenen bu miktarın yıllık tutarı milletvekili ödeneğinin net bir aylık tutarını geçemez. Partinin mecliste grubu olmaması halinde, milletvekillerinin ödeyeceği aidat, milletvekili ödeneğinin net bir aylık tutarının yarısını geçmemek kaydıyla merkez karar yönetim kurulunca tespit edilir.

c) Milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği aday adaylarından alınacak başvuru bedeli; Milletvekili ödeneğinin net bir aylık tutarını aşmamak kaydıyla Merkez Karar Yönetim Kurulunca belirlenir.

ç) Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri rumuzların satışından sağlanacak gelirler,

d) Parti yayınlarının satış bedelleri,

e) Üye kimlik kartlarının ve parti defter, makbuz ve kâğıtlarının sağlanması karşılığında alınacak paralar,

f) Partice tertiplenen balo, eğlence ve konser faaliyetlerinden sağlanacak gelirler,

g) Parti mal varlığından elde edilecek gelirler,

ğ) Siyasi Partiler Kanununda belirlenen miktarı aşmayacak bağışlar. Siyasi Partiler Kanunu’nuna aykırı hiçbir ayni ve nakdi yardım ve bağışı kabul edemez.

h) Devletçe yapılan hazine yardımları.

ı) Parti, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, Türk uyruğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden herhangi bir suretle ayni veya nakdi yardım ve bağış kabul edemez.

i) Siyasi Partiler Kanununun 110 uncu maddesi uyarınca partiye intikal edecek taşınır ve taşınmaz mallar ile doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacaklar.

MADDE 68 – PARTİ GELİRLERİNİN SAĞLANMASI USULÜ (SPK Mad. 70 ve 74)

Partinin tüm gelirleri, Parti tüzel kişiliği adına yapılır ve kabul edilir. Partinin genel merkezi ile bütün teşkilat kademe organlarınca kabul ve tahsil edilecek gelirler, Merkez Karar Yönetim Kurulunca bastırılan seri ve sıra numaraları belli olan makbuz karşılığı alınır. Sağlanan gelirin tür ve miktarı ile gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin kişinin görevi, adı, soyadı ve imzası, makbuzda ve dip koçanlarında yer alır. Makbuzların asıl kısımları ile dip koçanları aynı sıra numaralıdır. Bastırılan tahsilat makbuzları ile alt kademeye gönderilecek tahsilat makbuzlarının seri ve sıra numaralarına ait bilgiler parti genel merkezinde Ekonomik ve Mali İşler başkan yardıcısının sorumluluğunda bir deftere yazılarak tutulur. Parti teşkilatlarının aldıkları ve kullandıkları makbuzlar nedeniyle parti merkez karar yönetim kuruluna karşı mali sorumluluk taşırlar. Toplanacak üyelik ve giriş aidatının Partinin Genel Merkezi ile İl ve İlçe Teşkilatları arasında ne şekilde dağıtılacağını Merkez Karar Yönetim Kurulu belirler. 

MADDE 69 – HARCAMALARIN YAPILMASINDA GÖZETİLECEK USUL (SPK Mad.70 ve 74)

Partinin amaçlarına aykırı harcama yapılamaz. Partinin bütün giderleri Parti tüzel kişiliği adına yapılır.

Siyasi Partiler Kanunu’nun 70. maddesinde yazılı miktarı aşan bütün harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsiki gereklidir.

Harcamalar, gideri yapan kademeye göre yetkili organın kararıyla yapılır. Acil hallerin gerekli kıldığı harcamanın Parti muhasebesine girebilmesi için, yetkili organ kararı ile olura bağlanması gerekir.

Ancak yetkili organca onaylanmış ve teşkilat kademe bütçesinde bulunması şartıyla mevzuatta belirtilen miktarı geçmeyen harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler için ayrıca karar alınmasına gerek yoktur.

Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri, açık ihale, kapalı zarf usulü ve yazılı veya sözlü olmak üzere doğrudan temin veya pazarlık usullerinden herhangi biri ile yapabilir.

Partide ücret mukabili geçici veya sürekli olarak çalışan kişilere ödenen ayni ve nakdi sağlık ve sosyal yardım giderleri ile parti tarafından görevlendirilen kişiler tarafından yapılan yurt içi ve yurt dışı seyahatlere ilişkin konaklama, yol masrafları ve diğer zorunlu harcamaları gider olarak kayıt edebilirler.

Mal ve hizmet alım sözleşmelerinden kaynaklanan mahkeme kararları ile ödemeler ve diğer masraflar gider olarak kaydedebilirler.

Parti kademe teşkilatları, bağlı bulundukları üst kademeye, gelir ve giderleri hakkında altı ayı geçmeyen sürelerde hesap bildirimi yapmak zorundadırlar

MADDE 70 – BÜTÇE (SPK Mad. 73)

İl teşkilatları, bağlı ilçeleri de kapsayan gelir tahminleri ve gider miktarlarını gösteren yıllık bütçe hazırlayarak, ilgili takvim yılından önce Ekim ayı sonuna kadar genel merkeze gönderirler. Bu süre içinde hazırlanacak genel merkez bütçesi ve iller bütçeleri, en geç ilgili takvim yılından önceki aralık ayı sonuna kadar Merkez Karar Yönetim Kurulunca incelenerek karara bağlanır.

MADDE 71 – KESİN HESAP (SPK Mad.74)

Genel merkez ve bağlı ilçeleri de kapsamak üzere iller teşkilatı, bütçe yılından sonraki Nisan ayı sonuna kadar, bir önceki yıla ait uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesaplarını hazırlarlar. İllerden gelen ve genel merkeze ait olan kesin hesaplar, Merkez Karar Yönetim Kurulunca incelenerek karara bağlanır ve birleştirilir. Birleştirilen kesin hesapların onaylı birer örneği genel başkan tarafından Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi'ne ve bilgi için Cumhuriyet Başsavcılığına verilir.

MADDE 72 – PARTİ DEFTERLERİ (SPK Mad.60)

Her kademedeki parti organı, üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak defteri, gelir ve gider defteri ile demirbaş eşya defteri tutmak zorundadır. Üye kayıt defterleri yalnız ilçe yönetim kurulları tarafından mahalle ve köy esasına göre tutulur. Karar defteri, ilgili organın kararlarını tarih ve sıra numarasıyla ihtiva eder. Kararlar oylamaya katılanlar tarafından imzalanır. Kongre kararlarının bulunduğu tutanak özeti Merkez Başkanlık Kurulu tarafından imzalanır.

Gelen ve giden evrak defterine yazılar, tarih ve sıra numarasıyla işlenir. Gelen evrakla giden evrakın sureti, bu tarih ve numarasıyla saklanır.

Gelir ve gider defterine, gelirler ve giderlerin alınıp harcandığına dair belgeler sırasıyla işlenir.

Bütün defterlerin sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları, teşkilatın bulunduğu yerin ilgili seçim kurulu başkanı tarafından mühürlenir ve tasdik edilir.

Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik beyannamelerinin birer örneği, il ve ilçe kademesinde alfabetik sıra esasına göre tasnif edilerek bir dosyada saklanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

DİĞER HUSULAR

MADDE 73 – YÖNETMELİKLERİN HAZIRLANMASI

Mevzuat gereğince çıkarılacak yönetmelikler Merkez Karar Yönetim Kurulunca hazırlanır ve yürürlüğe konur.

MADDE 74 – TÜZÜKTE AÇIKLIK BULUNMAYAN HALLER (MADDE 67)

Tüzükte açıklık bulunmayan hallerde Siyasi Partiler Kanunu hükümleri ile ilgili diğer mevzuat uygulanır.

MADDE 75 – YÜRÜTME (MADDE 68)

Bu Tüzük hükümlerini Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Genel Başkan yürütür

MADDE 76 – TÜZÜKTEKİ KISALTMALAR (MADDE 69)

Parti :Umut Partisi

Tüzük :Umut Partisi Tüzüğünü

BKK : Büyük Kongre Kararı

KKK : Kurucular Kurulu Kararı

SPK : Siyasi Partiler Kanunu

m. : Madde

f. : Fıkra

MBK : Merkez Başkanlık Kurulu

MKYK : Merkez Karar Yönetim Kurulu